– CAŁODOBOWY ODDZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY NR 19A

  • Kontrast
  • Czcionka
 •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Całodobowy Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży prowadzi działalność w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Działalność jednostki stanowią dwa rodzaje oddziaływań wobec dzieci od 13 do 18 roku życia (tylko chłopcy):

  – obserwacje sądowo-psychiatryczne,
  – właściwy program terapeutyczno-leczniczy.

Celem oddziału jest stworzenie dla naszych pacjentów zaplanowanych i zindywidualizowanych oddziaływań terapeutyczno-leczniczych. Mają one umożliwić nieletnim poprawę zachowania w stopniu umożliwiającym powrót do życia w społeczeństwie. Programy oparte są na teoriach uczenia się i realizowane w formie indywidualnej i grupowej. Programy mają na celu budowanie i wzmacnianie kluczowych umiejętności w zakresie funkcjonowania codziennego, regulacji emocjonalnej, relacji interpersonalnych. Ich tematyka, kolejność i dynamika dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dziecka.

Program terapeutyczny obejmuje indywidualne problemy i trudności, uwzględniając również charakterystykę zaburzeń i dysfunkcji jakie prezentują pacjenci – zaburzenia zachowania i emocji (w tym szczególnie zachowania agresywne i opozycyjno-buntownicze), zaburzenia psychotyczne, zaburzenia natury poznawczej.


Podczas pobytu na oddziale pacjenci realizują obowiązek szkolny na wszystkich poziomach kształcenia.

Personel oddziału stanowi wykwalifikowana kadra medyczna oraz psychologiczno-pedagogiczna. Zatrudniamy lekarzy specjalistów psychiatrii oraz lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologa, terapeutę zajęciowego, pedagogów, pielęgniarki, oraz sanitariuszy. Zapewniamy również dostęp do niezbędnej diagnostyki i konsultacji specjalistycznych. Wyposażenie oddziału zapewnia bezpieczeństwo pobytu pacjentom oraz zatrudnionemu personelowi. Oddział spełnia wymagania trzeciego poziomu referencyjnego.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do Szpitala:

– postanowienie sądowe o umieszczeniu na Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży lub Oddziale Odwykowym o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w Międzyrzeczu,
– karta zdrowia dziecka,
– karta szczepień,
– inna dokumentacja medyczna (karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie psychiatryczne),
– opinie psychologiczno-pedagogiczne (jeżeli są),
– zgoda podpisana przez opiekuna prawnego na leczenie stomatologiczne oraz ekstrakcję (załącznik nr 1)

W przypadku braku opiekuna prawnego lub trudności z otrzymaniem podpisów na wymienionych dokumentach prosimy o dostarczenie zgody sądu na podpisywanie dokumentacji szkolnej przez kierownika oddziału.

Zewnętrzne Placówki Oświatowe prowadzące nauczanie Pacjentów Całodobowego Oddziału Sądowego o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Międzyrzeczu:

 • dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkimi i umiarkowanym – Szkoła Podstawowa,
 • dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym – Przysposobienie do Pracy dla dzieci na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Aby zapisać dziecko do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wymagane dodatkowo są:

 1. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny,
 2. aktualne orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na dany rok szkolny,
 3. wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej (załącznik nr 2)
 4. wniosek do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy na poziomie szkoły ponadpodstawowej, (załącznik nr 3)
 5. oceny cząstkowe jeżeli pacjent przyjmowany jest w ciągu roku szkolnego,
 6. obowiązek informacyjny, (załącznik nr 4)
 7. prośba o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 5)

2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu:

 • klasa V – VIII

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej wymagane dodatkowo są:

 1. świadectwo ukończenia danej klasy,
 2. oceny cząstkowe jeżeli pacjent przyjmowany jest w ciągu roku szkolnego,
 3. jeżeli dziecko posiada aktualną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 4. jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym bądź niedostosowanie społeczne.
 5. wniosek o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 6)

3. Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego nr 1 w Międzyrzeczu

 • klasa I – IV

Dokumenty wymagane do przyjęcia pacjenta do Liceum:

 1. świadectwo ukończenia danej klasy – oryginały
 2. oceny cząstkowe jeżeli pacjent przyjmowany jest w ciągu roku szkolnego,
 3. podanie do Dyrektora Szkoły,
 4. wniosek o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 7) oraz prośbę o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 8)
 5. jeżeli dziecko posiada aktualną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 6. jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym bądź niedostosowanie społeczne,
 7. jeżeli dziecko posiada – aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
 8. jeżeli dziecko skończyło szkołę podstawową należy dostarczyć: Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty – dokumenty te mają być oryginalne.

Kierownictwo oddziału 
Lekarz kierujący oddziałem:  lekarz specjalista psychiatra Barham Barham

Pielęgniarka oddziałowa: Magdalena Kałek

Kontakt:
– kierownik oddziału (95) 742 87 88 lub 692 436 281
– psycholog (95) 742 87 45
– pielęgniarka oddziałowa (95) 742 87 89
pedagodzy (95) 742 87 74


PLIKI DO POBRANIA:

 – Załącznik nr 1 
 – Załącznik nr 2 
 – Załącznik nr 3 
 – Załącznik nr 4

– Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top