– POLITYKA JAKOŚCI

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Ludzie są najlepszym majątkiem. Profesjonalizm i zaangażowanie personelu w procesie leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji jest niezastąpionym elementem powrotu do zdrowia psycho-fizycznego pacjentów naszego Szpitala.

Nadrzędnym celem Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych z zakresu psychiatrii i rehabilitacji medycznej na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, dbając o godność pacjentów, a także zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001. 

Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań oraz do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu. 

Zadania stojące przed naszą placówką w zakresie zarządzania jakością są realizowane przez:

1. Udzielanie wysokiej jakości świadczeń medycznych z zakresu psychiatrii i rehabilitacji medycznej,
2. Systematyczną poprawę wyposażenia placówki w sprzęt i aparaturę medyczną oraz dostosowanie stanu techniczno – sanitarnego pomieszczeń i urządzeń do wymogów polskich regulacji prawnych oraz standardów Unii Europejskiej, 
3. Systematyczną poprawę warunków bytowych pacjentów korzystających z usług Szpitala,
4. Systematyczne dążenie do poprawy warunków pracy personelu,
5.  Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu,
6. Prowadzenie edukacji zdrowotnej na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej, promocję zachowań prozdrowotnych oraz zacieśnienie relacji placówki między społecznością
i środowiskiem  ku  satysfakcji  pacjentów.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom Szpitala oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom i ich rodzinom. 
W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Szpitala.         
Kierownictwo Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Wydanie VII  

Dyrektor
Ewa Lewicka-Michalewska


Międzyrzecz, dnia
15.04.2022r.

DO POBRANIA
Polityka Jakości – pdf

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top