– ESKETAMINA- leczenie depresji lekoopornej

  • Kontrast
  • Czcionka
 •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756


ESKETAMINA

Jest to enancjomer ketaminy, substancji od wielu lat stosowanej w anestezjologii.  Esketamina (S-ketamina) jest stosowana u osób dorosłych cierpiących na depresję niepoddającą się leczeniu lub u osób, które wymagają szybkiego efektu. 

Celem leczenia jest zmniejszenie nasilenia objawów depresji, takich jak smutek, zobojętnienie, spadek energii, wycofanie, lęk, utrata zainteresowań. Ogromną zaletą tej substancji jest bardzo szybkie zmniejszenie nasilenia/ustąpienie objawów, następujące nawet w ciągu kilku godzin-kilku dni.


Sposób kwalifikacji do programu lekowego:

 • kwalifikacją zajmuje się personel Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej nr 14 SPSNPCH w Międzyrzeczu w ustalone z pacjentem dni. W skład zespołu kwalifikującego wchodzi każdorazowo lekarz specjalista psychiatra oraz psycholog.
 • maksymalna ilość spotkań diagnostycznych w celu kwalifikacji do programu to 3 wizyty.
 • Badania wykonywane przy kwalifikacji do programu:
  • ocena nasilenia depresji wg skali MADRS,
  • badanie psychiatryczne mające na celu udokumentowanie wykluczenia: zaburzeń osobowości, choroby afektywnej dwubiegunowej, uzależnienia od alkoholu, leków nasennych, uspokajających, przeciwbólowych i narkotyków,
  • oznaczenie poziomu aminotransferaz (AST, ALT), GGTP, bilirubina całkowita,
  • badanie poziomu TSH, fT3, fT4, kreatynina, sód, potas
  • pomiar ciśnienia krwi, EKG,
  • test ciążowy celem wykluczenia ciąży – dotyczy kobiet w wieku rozrodczym.
 • podczas wizyty może zostać przeprowadzone badanie psychologiczne – zwłaszcza w celu- wykluczenia zaburzeń osobowości typu borderline, które stanowią kryterium wyłączające z programu.

Do leczenia esketaminą w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy spełniający łącznie następujące kryteria:

 • wiek: od ukończenia 18 roku życia do 75 roku życia
 • potwierdzone rozpoznanie depresji zakwalifikowanej wg obowiązującej klasyfikacji ICD-10 do kodów: F33.1 i F33.2
 • aktualny epizod depresji o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim wg skali MADRS
 • przeciwwskazania/oporność/brak zgody pacjenta na terapię elektrowstrząsami
 • potwierdzenie depresji lekoopornej zdefiniowanej jako zaburzenia depresyjne u osób dorosłych, u których nie wystąpiła odpowiedź na co najmniej dwa różne leki przeciwdepresyjne (stosowane w odpowiedniej dawce przez odpowiedni czas, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii Dorosłych) w obecnym epizodzie depresji o stopniu nasilenia od umiarkowanego do ciężkiego.
 • min. 2, nie więcej niż 5 różnych leków przeciwdepresyjnych w bieżącym epizodzie depresji
 • co najmniej drugi epizod depresji
 • obecny epizod trwający co najmniej 6 miesięcy wg daty pierwszej wizyty lekarskiej związanej z leczeniem tego epizodu
 • wykluczenie rozpoznania zaburzeń osobowości typu borderline lub choroby afektywnej dwubiegunowej
 • brak historii uzależnień w wywiadzie (uzależnienie od alkoholu, leków nasennych, uspokajających, przeciwbólowych lub narkotyków)
 • wykluczenie ciąży i okresu karmienia piersią
 • niewystępowanie stanów klinicznych, które w opinii lekarza prowadzącego uniemożliwiają włączenie terapii
 • adekwatna wydolność narządowa określona na podstawie wyników badań laboratoryjnych krwi zgodnie z zapisami aktualnej ChPL

Ponadto do programu lekowego kwalifikowani są również pacjenci, którzy byli leczeni esketaminą w ramach innego sposobu finansowania terapii (z wyjątkiem trwających badań klinicznych), pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji do programu lekowego oraz nie spełniali kryteriów wyłączenia.


Kryteria wyłączenia z programu lekowego:

 • brak potwierdzonej skuteczności leczenia pod koniec fazy indukcji (redukcja wyniku w skali MADRS o mniej niż 50% w porównaniu do wyniku z badania kwalifikującego do programu)
 • utrata skuteczności terapii w trakcie leczenia podtrzymującego (wynik w skali MADRS > 22 w trakcie dwóch kolejnych badań)
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze
 • wystąpienie działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku uniemożliwiających jego dalsze stosowanie
 • hospitalizacja z powodu nasilenia się depresji lub innego klinicznie istotnego zdarzenia określonego na podstawie oceny klinicznej jako wskazującego na nawrót choroby depresyjnej takiej jak – próby samobójcze lub hospitalizacja w celu zapobiegania samobójstwom
 • zmiana towarzyszącego leczenia przeciwdepresyjnego (z przyczyn innych niż nietolerancja doustnego leku przeciwdepresyjnego)

Sposób podawania leku:

 • po pozytywnej kwalifikacji do programu pacjent stawia się dwa razy w tygodniu w wyznaczonych dniach o ustalonych godzinach do Oddziału Psychiatrycznego Dziennego nr 8
 • podanie leku realizowane jest w obecności personelu – pielęgniarka, lekarz
 • przed podaniem leku dokonywany jest pomiar ciśnienia tętniczego i tętna oraz zbierany wywiad dotyczący samopoczucia chorego i ewentualnych zgłaszanych dolegliwości
 • podanie następuje w gabinecie zabiegowym
 • pomiędzy kolejnymi dawkami leku (1 dawka = 1 device podawczy esketaminy wziewnej) należy zachować 5-minutowe przerwy
 • po podaniu leku następuje okres obserwacyjny, który trwa godzinę od momentu zakończenia podawania wyznaczonej dawki esketaminy – w tym czasie pacjent pozostaje w gabinecie, jego stan jest monitorowany przez personel, realizowane są kontrolne pomiary ciśnienia tętniczego i tętna (obowiązkowy pomiar 40 minut po podaniu leku), odnotowuje się zgłaszane przez pacjenta ewentualne objawy niepożądane.

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top