– ODDZIAŁY

  • Kontrast
  • Czcionka
 •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Oddziały nr 2, 5 i 20 są całodobowymi koedukacyjnymi oddziałami psychiatrycznymi ogólnymi. Posiadają ogółem 102 łóżka, w tym każdy wspólną świetlicę, jadalnię i palarnię, sale terapeutyczne oraz ogród.

Chorym zapewniamy specjalistyczne badania lekarskie, psychologiczne, laboratoryjne podstawowe, w razie potrzeby istnieje możliwość korzystania z dodatkowych konsultacji (chirurgicznych, ginekologicznych, stomatologicznych, laryngologicznych, okulistycznych, itp.)

W obrębie oddziałów znajduje się pracownia terapii zajęciowej, gdzie pod nadzorem instruktora terapii pacjenci wykonują rozmaite prace plastyczne, techniczne, słuchają muzyki, relaksują się. Czas pacjenci spędzają także w przyoddziałowym ogródku, dbając o estetyczny wygląd miejsca swojego pobytu. Chorzy mają całodobowy dostęp do aparatu telefonicznego.

W procesie leczniczo-rehabilitacyjnym pacjentów oprócz leków, w tym środków psychotropowych, wykorzystywane są różnorodne formy oddziaływań poza farmakologicznych takie jak: kinezyterapia, muzykoterapia, biblioterapia, fizykoterapia (realizowane głównie w pracowniach między oddziałowych), a także usługi pielęgnacyjne, pomoc w podstawowych sprawach życiowych, wsparcie psychologiczne, realizacja potrzeb religijnych i kulturalnych, edukacyjne i terapeutyczne oddziaływanie w kontaktach z rodziną i osobami bliskimi. Dla uzyskania optymalnych rezultatów leczniczo-rehabilitacyjnych w oddziale rozwija się zasady społeczności terapeutycznej poprzez samorząd pacjentów, pełnienie dyżurów, cotygodniowe zebrania, organizowanie imprez wewnętrznych i międzyoddziałowych.

Czas pobytu pacjentów na leczeniu różni się w zależności od rodzaju zaburzeń chorobowych.

CAŁODOBOWY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY NR 2
Kierownictwo:

Ordynator Oddziału: lekarz specjalista psychiatra Igor Grodziński
Pielęgniarka oddziałowa:  specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego Edyta Kowal-Sima

CAŁODOBOWY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY NR 5
Kierownictwo:

Kierownik Oddziału: lekarz specjalista psychiatra Roksolana Tyburska
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Joanna Nowaczyk

CAŁODOBOWY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY NR 20
Kierownictwo :

Kierownik Oddziału: lekarz specjalista psychiatra Adam Olejniczak  
Pielęgniarz oddziałowy: mgr Elżbieta Pałczyńska

Od 23 grudnia 2015 r. w strukturze organizacyjnej Szpitala działa Całodobowy Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu dla Dorosłych.  

Świadczenia w nowej placówce obejmują diagnostykę i leczenie osób  wobec których jest wykonywany środek leczniczo-zabezpieczający, o którym mowa w art.200 ustawy z dnia  06 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz.557, z pózn.zm.). Oddział dysponuje 30 łóżkami.
Zabezpieczenia są  zgodnie z §3 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających(tj.Dz.U.z 2014r.,poz.599 z późn.zm.).
Kadra zatrudniona w oddziale (lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii, pielęgniarki/pielęgniarze, psycholog, terapeuta zajęciowy) spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej  i leczenia uzależnień (Dz.U. Z 2013r. poz.1386 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.Zadaniem oddziału   jest diagnostyka, leczenie, psychoterapia,  rehabilitacja, resocjalizacja oraz promocja zdrowia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający oraz orzecznictwo sądowo-psychiatryczne.

Kierownictwo Oddziału :

Kierownik Oddziału: lekarz specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży Małgorzata Przybylska         
Pielęgniarz  oddziałowy: Radosław Jędrowski – mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, ratunkowego

Kontakt: 

Gabinet Zabiegowy: (95) 7428 792 

Ordynator: (95) 7428 790

Psycholog: (95) 7428 793

Lekarz: (95) 7428 790

Terapia na tym Oddziale skierowana jest do osób, które dostrzegają u siebie objawy uzależnienia od alkoholu, bądź problem ten dostrzegają osoby im bliskie.

Zadzwoń:
(95) 7428 804
(95) 7428 805

Jeżeli jesteś zainteresowany programem naszego Oddziału, pod powyższymi numerami zostaną udzielone Ci informacje o dostępności wolnych miejsc na Oddziale i o terminie ewentualnego przyjęcia.

Jeżeli zdecydujesz się na leczenie w naszym Oddziale, terapią leczenia uzależnień, zaoferujemy Ci:

 • leczenie choroby w grupie terapeutycznej,
 • terapię indywidualną raz w tygodniu. Spotkania indywidualne z terapeutą prowadzącym są doskonałym uzupełnieniem terapii grupowej,
 • ergoterapię, czyli terapię poprzez pracę,
 • opiekę psychologiczną i psychiatryczną,
 • pomoc socjalną.

Krótko o programie terapii:

Oddział oferuje możliwość uczestnictwa w programie 8-tygodniowym (pełny program terapeutyczny) bądź 2-tygodniowy (dla osób utrzymujących trzeźwienie- program nawroty).
W tym czasie uczestniczysz w zajęciach psychoedukacyjnych, które mają za zadanie poszerzyć Twoją świadomość odnośnie mechanizmów choroby. Podczas całego okresu terapii intensywnie pracujemy nad dwoma czynnikami – motywacją i jednoznacznym podejściem do trzeźwości. Dzięki temu zwiększy się Twoja szansa na wprowadzenie rzeczywistych zmian w życiu. Pamiętaj jednak, że również po leczeniu decyzja o ewentualnej abstynencji zależeć będzie przede wszystkim od Ciebie.

Podstawową metodą leczenia w OLU osób uzależnionych jest psychoterapia.

Integralnym elementem podstawowego programu terapii uzależnienia od alkoholu jest Regulamin oddziału oraz Kontrakt Terapeutyczny.

Akceptacja postanowień Regulaminu oraz Kontraktu Terapeutycznego potwierdzana jest przez pacjenta własnoręcznym podpisem, co jest warunkiem podjęcia terapii.

Pacjenci w OLU uczestniczą w mitingach Anonimowych Alkoholików.

Po zakończeniu leczenia w OLU pacjent otrzymuje zalecenie kontynuowania leczenia w programie ambulatoryjnym, które może odbywać się w Poradni Leczenia Uzależnień, mieszczącej się na terenie Szpitala (tel. do rejestracji: (95) 7428 756).

Po zakończeniu terapii programu 8-tygodniowego, możesz zgłosić się do Oddziału na okres 2 tygodni na tzw. terapię podtrzymującą Twoje trzeźwienie.

Warunki przyjęcia

O przyjęcie mogą starać się osoby pełnoletnie.

Dla pacjenta leczenie w oddziale jest bezpłatne – na leczenie przyjmowane są zarówno osoby ubezpieczone, jak i nieubezpieczone.

Aby podjąć leczenie należy:

 • wziąć skierowanie od lekarza w formie papierowej (wzór do pobrania tutaj) lub w formie skierowania elektronicznego (e-skierowanie)
 • do OLU przyjmowane są osoby z co najmniej 10-dniową abstynencją od alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Każdy pacjent podczas przyjęcia poddawany jest badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W przypadku podejrzeń o zażywanie środków psychoaktywnych oraz leków, przeprowadzone są testy na zawartość substancji w próbce moczu.
 • w przypadku nie zgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest po ustaleniu nowego terminu leczenia, wówczas potrzebne jest nowe skierowanie do przyjęcia do oddziału.

To, co warto żebyś zabrał pakując się, a o czym zdarza się zapominać innym osobom:

 • dowód osobisty,
 • dokumentacja medyczna (jeśli istnieje),
 • środki higieny osobistej (ręcznik, mydło, szczoteczka, pasta do zębów itd.),
 • kubek, talerz, sztućce,
 • odzież i obuwie dostosowane do pory roku na okres 8 tygodni,
 • zeszyt , długopis, okulary,
 • warto zabrać także znaczki oraz koperty.

To, czego ze sobą lepiej nie zabieraj:

 • przedmioty, które zawierają toksyczne treści (np. bluzy, koszulki z etykietami napojów alkoholowych),
 • przedmioty wartościowe.

Należy się liczyć z tym, że zgodnie z Regulaminem Oddziału, Państwa bagaże mogą zostać sprawdzone pod kątem posiadania rzeczy niezalecanych i niedozwolonych, które w przypadku ich posiadania zostaną złożone do depozytu na czas pobytu w oddziale.

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dysponuje biblioteczką, siłownią, sprzętem RTV.

Pacjenci mają możliwość komunikowania się z najbliższymi:

 • podczas odwiedzin wg ustalonych zasad,
 • poprzez korespondencję,
 • poprzez rozmowy telefoniczne – numer telefonu (95) 7428 741.

Całodobowy Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży prowadzi działalność w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Działalność jednostki stanowią dwa rodzaje oddziaływań wobec dzieci od 13 do 18 roku życia (tylko chłopcy):

  – obserwacje sądowo-psychiatryczne,
  – właściwy program terapeutyczno-leczniczy.

Celem oddziału jest stworzenie dla naszych pacjentów zaplanowanych i zindywidualizowanych oddziaływań terapeutyczno-leczniczych. Mają one umożliwić nieletnim poprawę zachowania w stopniu umożliwiającym powrót do życia w społeczeństwie. Programy oparte są na teoriach uczenia się i realizowane w formie indywidualnej i grupowej. Programy mają na celu budowanie i wzmacnianie kluczowych umiejętności w zakresie funkcjonowania codziennego, regulacji emocjonalnej, relacji interpersonalnych. Ich tematyka, kolejność i dynamika dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dziecka.

Program terapeutyczny obejmuje indywidualne problemy i trudności, uwzględniając również charakterystykę zaburzeń i dysfunkcji jakie prezentują pacjenci – zaburzenia zachowania i emocji (w tym szczególnie zachowania agresywne i opozycyjno-buntownicze), zaburzenia psychotyczne, zaburzenia natury poznawczej.


Podczas pobytu na oddziale pacjenci realizują obowiązek szkolny na wszystkich poziomach kształcenia.

Personel oddziału stanowi wykwalifikowana kadra medyczna oraz psychologiczno-pedagogiczna. Zatrudniamy lekarzy specjalistów psychiatrii oraz lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologa, terapeutę zajęciowego, pedagogów, pielęgniarki, oraz sanitariuszy. Zapewniamy również dostęp do niezbędnej diagnostyki i konsultacji specjalistycznych. Wyposażenie oddziału zapewnia bezpieczeństwo pobytu pacjentom oraz zatrudnionemu personelowi. Oddział spełnia wymagania trzeciego poziomu referencyjnego.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do Szpitala:

– postanowienie sądowe o umieszczeniu na Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży lub Oddziale Odwykowym o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w Międzyrzeczu,
– karta zdrowia dziecka,
– karta szczepień,
– inna dokumentacja medyczna (karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie psychiatryczne),
– opinie psychologiczno-pedagogiczne (jeżeli są),
– zgoda podpisana przez opiekuna prawnego na leczenie stomatologiczne oraz ekstrakcję (załącznik nr 1)

W przypadku braku opiekuna prawnego lub trudności z otrzymaniem podpisów na wymienionych dokumentach prosimy o dostarczenie zgody sądu na podpisywanie dokumentacji szkolnej przez kierownika oddziału.

Zewnętrzne Placówki Oświatowe prowadzące nauczanie Pacjentów Całodobowego Oddziału Sądowego o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Międzyrzeczu:

 • dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkimi i umiarkowanym – Szkoła Podstawowa,
 • dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym – Przysposobienie do Pracy dla dzieci na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Aby zapisać dziecko do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wymagane dodatkowo są:

 1. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny,
 2. aktualne orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na dany rok szkolny,
 3. wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej (załącznik nr 2)
 4. wniosek do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy na poziomie szkoły ponadpodstawowej, (załącznik nr 3)
 5. oceny cząstkowe jeżeli pacjent przyjmowany jest w ciągu roku szkolnego,
 6. obowiązek informacyjny, (załącznik nr 4)
 7. prośba o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 5)

2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu:

 • klasa V – VIII

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej wymagane dodatkowo są:

 1. świadectwo ukończenia danej klasy,
 2. oceny cząstkowe jeżeli pacjent przyjmowany jest w ciągu roku szkolnego,
 3. jeżeli dziecko posiada aktualną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 4. jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym bądź niedostosowanie społeczne.
 5. wniosek o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 6)

3. Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego nr 1 w Międzyrzeczu

 • klasa I – IV

Dokumenty wymagane do przyjęcia pacjenta do Liceum:

 1. świadectwo ukończenia danej klasy – oryginały
 2. oceny cząstkowe jeżeli pacjent przyjmowany jest w ciągu roku szkolnego,
 3. podanie do Dyrektora Szkoły,
 4. wniosek o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 7) oraz prośbę o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 8)
 5. jeżeli dziecko posiada aktualną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 6. jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym bądź niedostosowanie społeczne,
 7. jeżeli dziecko posiada – aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
 8. jeżeli dziecko skończyło szkołę podstawową należy dostarczyć: Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty – dokumenty te mają być oryginalne.

Kierownictwo oddziału 
Lekarz kierujący oddziałem:  lekarz specjalista psychiatra Barham Barham

Pielęgniarka oddziałowa: Magdalena Kałek

Kontakt:
– kierownik oddziału (95) 742 87 88 lub 692 436 281
– psycholog (95) 742 87 45
– pielęgniarka oddziałowa (95) 742 87 89
pedagodzy (95) 742 87 74


PLIKI DO POBRANIA:

 – Załącznik nr 1 
 – Załącznik nr 2 
 – Załącznik nr 3 
 – Załącznik nr 4

– Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

W skład ZOL wchodzą 4 oddziały opiekuńczo-lecznicze znajdujące się w strukturze Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu: 1, 3, 9, 18.

Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny przeznaczony jest do udzielania całodobowych świadczeń opiekuńczo-leczniczych dla kobiet i mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi w różnych stopniach niepełnosprawności umysłowej, psychicznej i fizycznej.
Podstawą przyjęcia do ZOL jest choroba psychiczna.

Zadaniem oddziału opiekuńczo-leczniczego jest przede wszystkim stworzenie warunków do kontynuowania leczenia farmakologicznego i dietetycznego, rehabilitacja pacjentów, zapewnienie zabiegów z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii, terapii zajęciowej oraz pielęgnacji. Ważna jest możliwość uzyskania konsultacji, a w razie potrzeby hospitalizacji pacjenta. W porównaniu z Domem Pomocy Społecznej, ZOL ma większy standard opieki lekarskiej oraz szerszy zakres usług rehabilitacyjnych i pielęgniarskich.

Celem ZOL jest:
a) propagowanie i wspomaganie stworzenia warunków do kontynuacji leczenia farmakologicznego i rehabilitacji pacjentów, którzy nie kwalifikują sie do dalszej hospitalizacji w Szpitalu, ale jednocześnie nie kwalifikują się do wypisania ze Szpitala i powrotu do domu,
b) zapewnienie stacjonarnej profesjonalnej opieki osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym,
c) zintegrowanie działań w zakresie tworzenia warunków do funkcjonowania i rozwoju opieki długoterminowej,
d) stworzenie warunków do zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego i socjalnego osoby przewlekle chorej i niepełnosprawnej poprzez świadczenie różnych form opieki. Dotyczy to dużej liczby pacjentów ze znacznym ograniczeniem zdolności do samoopieki i samopielęgnacji,
e) stworzenie warunków  sprzyjających rozwojowi stacjonarnych form opieki długoterminowej.

ZOL zapewnia respektowanie podstawowych wartości (w tym wynikających z praw człowieka i pacjenta), a szczególnie takich jak godność, intymność, niezależność, poczucie bezpieczeństwa, prawo dokonywania wyboru. W ZOL znajduje się czytelnia, kaplica, punkty usługowo-handlowe. Zakład zapewnia bez ograniczeń dostęp do świadczeń fryzjerskich.
Pacjenci ZOL korzystają ze Szpitalnego Ośrodka Rehabilitacji, który utworzony został w celu skuteczniejszego leczenia pacjentów. Odpowiednia, skuteczna, kompleksowa rehabilitacja przeciwdziała nawrotom choroby. Urozmaicanie i indywidualizacja zajęć przeciwdziała tak charakterystycznemu w chorobie psychicznej zniechęceniu pacjenta do jakiejkolwiek aktywności psychicznej i fizycznej.

Głównymi założeniami programu terapii zajęciowej są:
– odtwarzanie nawyków dnia codziennego,
– podnoszenie sprawności fizycznej,
– zajęcia kulturalno-oświatowe,
– terapia społeczna.

Oddziały ZOL dostosowane są do potrzeb osób z zaburzeniami i schorzeniami psychicznymi. Zlokalizowane są one w osobnych pawilonach wchodzących w skład kompleksu Szpitalnego.
ZOL spełnia warunki fachowe i sanitarne określone przepisami prawnymi obowiązującymi w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Łazienki i węzły sanitarne zakładu (oddziału) są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest do nich łatwy dostęp z sal chorych. W salach pacjentów przestrzega się prawa do intymności. ZOL jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny, do terapii zajęciowej, ergoterapii.
W ZOL (oddziale) znajdują się sale terapii zajęciowej, jadalnia, sala telewizyjna, czytelnia oraz sale, w których udzielane będzie wsparcie duchowe.

ZOL wyposażony jest w:
wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, aparaty AMBU, materace szpitalne z kilkuwarstwowej gąbki z pokrowcami nadającymi się do prania, materace przeciwodleżynowe, parawany między łóżkami (wymóg intymności).
Oddział psychiatryczny opieki długoterminowej jest jednym z ważnych elementów sieci zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, uzupełniającym działalność tzw. Szpitali ostrych. Odbiorcami świadczeń są przede wszystkim osoby wymagające stałej długoterminowej opieki i pielęgnacji z dużym deficytem samoobsługi i samoopieki.

W sprawie przyjęć do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego prosimy o kontakt:

Kierownik ZOL Psychiatrycznego – mgr  Barbara Frycz 

Tel. 95 7428 704

w godz. 7.00-14.35

lub mailowo bfrycz@obrzyce.eu

 


Kierownictwo oddziału: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY NR 1

Lekarze: lekarz psychiatra Mirosław Bakuła

Pielęgniarka oddziałowa: Aneta Sznurowska – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej 

Kierownictwo oddziału: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY NR 3

Lekarze: lekarz Marzena Kubisiak

Pielęgniarka oddziałowa: lic. Elżbieta Lubocha 


Kierownictwo oddziału: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY NR 9

Lekarze: 

Oddział na parterze: lekarz specjalista psychiatra Igor Grodziński

Oddział na piętrze: lekarz Katarzyna Antonowicz      

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Zając – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Kierownictwo oddziału: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY NR 18

Lekarze: lekarz Albert Pawelski

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Marzena Kuźnar – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego


PLIKI DO POBRANIA:

załącznik ZOL

klauzula informacyjna pacjenta

Kierownik Oddziału: lekarz specjalista psychiatra Błażej Antosz

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Judek

Całodobowy Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej jest oddziałem koedukacyjnym i dysponuje 22 miejscami. Funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej, zajmuje się leczeniem, terapią i rehabilitacją psychiatryczną osób powyżej 18 roku życia, które nie wymagają pobytu diagnostyczno-leczniczego w oddziale psychiatrycznym ogólnym, tj. mają ustalone rozpoznanie chorobowe i wdrożone leczenie farmakologiczne, a nie występują u nich ostre objawy chorobowe, ani też zaburzenia zachowania wymagające monitorowania w warunkach zamkniętego oddziału ogólnopsychiatrycznego. Pacjenci korzystający z pobytu w Oddziale mogą utrwalić poprawę stanu psychicznego i przyspieszyć proces powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez oddziaływania leczniczo-terapeutyczne. Efektywne połączenie leczenia farmakologicznego z leczeniem psychospołecznym utrwala poprawę objawową, zmniejsza deficyty, poprawia wsparcie emocjonalne, rozbudza odpowiedzialność za własne leczenie, poprawia umiejętności społeczne i kontakty w rodzinie.

Oddział zajmuje się leczeniem chorych z następującymi rozpoznaniami: 
– zaburzenia na podłożu organicznym (ICD-10: F00-F09),

– psychozy, w tym schizofrenia (ICD-10: F20-F29),

– zaburzenia afektywne, depresje (ICD-10: F30-F39),

– zaburzenia zachowania w przebiegu niepełnosprawności intelektualnej stopnia lekkiego (ICD-10: F70).

W trakcie pobytu w oddziale pacjenci są objęci opieką lekarską, pielęgniarską i psychologiczną, uczestniczą w różnorakich, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości zajęciach terapeutycznych, pobierają leki. Nad ich zdrowiem czuwa profesjonalna kadra medyczna, w skład której wchodzą: lekarz specjalista psychiatra, pielęgniarki, psycholog, sanitariuszki, opiekunki medyczne, terapeuta zajęciowy, a w razie potrzeby oferujemy także wsparcie i doradztwo pracownika socjalnego. 

Oferujemy ciekawy program zajęć, w skład których wchodzą:

– zebrania społeczności terapeutycznej,

– psychoterapia indywidualna i grupowa, 

– zajęcia psychoedukacyjne, praca nad wglądem chorobowym i promocja zdrowia,

– treningi kulinarne,

– treningi umiejętności społecznych,

– treningi samoobsługi i lekowe,

– muzykoterapia,

– arteterapia,

– hortikuloterapia, 

– relaks,

– spacery organizowane, nordic walking, zajęcia w plenerze (w zależności od warunków pogodowych).

Do Oddziału pacjenci kierowani są z lecznictwa ambulatoryjnego lub po zakończeniu leczenia w oddziale stacjonarnym. Wymogiem do przyjęcia do Oddziału jest posiadanie i dostarczenie do nas skierowania – wystawionego przez dowolnego lekarza (nie jest koniecznym, aby był to lekarz specjalista psychiatra) wraz z kontaktowym numerem telefonu do zainteresowanego leczeniem pacjenta. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia przez Kierownika Oddziału odbywa się ono w uzgodnionym, planowym terminie. 

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonu:

– sekretariat: 95 7428 719

– gabinet zabiegowy/pielęgniarki: 95 7428 819

– psycholog: 95 7428 722

– kierownik oddziału: 95 7428 818

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ ODDZIAŁU do pobrania poniżej:

tygodniowy plan zajęć oddziału

Oddział zajmuje się detoksykacją osób uzależnionych od alkoholu i leków. Początkiem drogi trzeźwienia niezbędny jest pobyt osób uzależnionych w oddziale detoksykacyjnym. Detoksykacja polega na oczyszczeniu organizmu z toksycznych związków i przywróceniu jego prawidłowych funkcji życiowych. Chorzy poddawani są niezbędnej diagnostyce i leczeniu farmakologicznemu oraz oddziaływaniom podtrzymującym i motywacyjnym. W oddziale wykonywane są również w razie konieczności specjalistyczne badania lekarskie, laboratoryjne itp.

Oddział detoksykacji posiada 23 łóżka męskie. Pacjentami naszego oddziału są osoby pełnoletnie,które dobrowolnie zdecydowały się na leczenie detoksykacyjne i posiadają skierowanie na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Leczenie trwa 10 dni.

Oddział posiada wspólną świetlice, jadalnie, pokój odwiedzin. Dyżurka pielęgniarska znajduje się w miejscu dostępnym dla pacjentów. Odwiedziny chorych odbywają się codziennie do godziny 17.Współpracujemy z Oddziałem Terapii Uzależnień. Pacjenci naszego oddziału mają umożliwiony kontakt z terapeutą zajęciowym , który jest zatrudniony w naszym oddziale.

Kierownictwo oddziału :

Oddziałem detoksykacji kieruje: lekarz specjalista psychiatra Igor Diatczyk

Pielęgniarka oddziałowa : mgr Renata Szwarc-Lamcha

W Oddziale prowadzona jest :

– rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu

– rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych 

– rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe

– rehabilitacja neurologiczna przewlekła 

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi , którzy wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Przyjęcia do oddziału rehabilitacji neurologicznej stacjonarnej odbywają się ze skierowaniem :

 • z oddziału lub kliniki anestezjologii, oddziału intensywnej terapii i opieki, neurologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych;
 • z poradni specjalistycznych: rehabilitacyjnej , neurologicznej , neurochirurgicznej , chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej.

UWAGA – Rehabilitacja neurologiczna przewlekła dotyczy chorych po przebytej rehabilitacji wg grup JGP, którzy wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych .

tel. (95) 742-88-15

Ordynator (95) 742 88 13  

Pielęgniarki ( 95) 742 88 14

Sekretarka Medyczna ( 95) 742 88 13

Oddział Neurologii (zawieszony – zastąpiony przez oddział rehabilitacji neurologicznej) istnieje przy tut. Szpitalu od ponad 40 lat. W chwili obecnej liczy 39 łóżek, w tym 12 łóżek udarowych, posiada świetnie wyposażoną salę gimnastyczną, pracownię EEG z nowoczesnym aparatem, dysponujemy możliwością wykonywania badań dopplerowskich i łatwą dostępnością badań neuroobrazowych. W oddziale hospitalizowani są pacjenci z części województwa lubuskiego (powiaty międzyrzecki, sulęciński, świebodziński, słubicki) oraz powiatu międzychodzkiego, województwa wielkopolskiego. W ciągu miesiąca przyjmowanych jest około 80 pacjentów. Diagnozowani i leczeni są pacjenci z chorobami CUN (naczyniowymi, rozrostowymi, zwyrodnieniowymi, demielinizacyjnymi, zapalnymi, padaczką, bólami głowy) oraz obwodowego układ nerwowego (zespoły korzeniowe, uszkodzenia nerwów obwodowych). Prowadzona jest wczesna rehabilitacja chorych z udarami mózgu oraz innymi schorzeniami wymagającymi kinezyterapii. Korzystamy z szerokiej oferty sąsiadującego z oddziałem Zakładu Fizjoterapii.

W oddziale zatrudnionych jest 4 lekarzy specjalistów neurologów, 1 lekarz w trakcie specjalizacji, 2 rehabilitantów, 1 arterapeuta, sekretarka medyczna, 12 pielęgniarek i 3 salowe.

Obsada oddziału 

Ordynator Oddziału: lek.med. Iwona Grochocka – specjalista neurolog                                                        

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Białas – mgr pielęgniarstwa

Specjalizujemy się w leczeniu zaburzeń nerwicowych oraz osobowości.

Naszą ofertę terapeutyczną kierujemy przede wszystkim do osób, które doświadczają przewlekłych stanów obniżonego nastroju, lęku, napadów lęku panicznego, fobii, myśli i czynności natrętnych.

Pomagamy też osobom zmagającymi się z dolegliwościami somatycznymi, bezsennością, ostrym i przewlekłym stresem, znajdującym się w tzw. kryzysie życiowym, a także odczuwającym dyskomfort w kontaktach z ludźmi, mającym problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych.

Nasz Oddział funkcjonuje w trybie całodobowym, jest oddziałem koedukacyjnym, a świadczenia dla pacjentów realizowane są bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

Podstawą leczenia jest psychoterapia w nurtach: psychodynamicznym, behawioralno- poznawczym, systemowym, ericsonowskim, prowadzonym przez wyspecjalizowanych psychoterapeutów oraz psychoterapeutów w trakcie certyfikacji. Sesje odbywają się indywidualnie lub w grupach.

Naszym pacjentom oferujemy również szereg atrakcyjnych form terapeutycznych, takich jak treningi relaksacyjne, zajęcia z biblioterapii, psychoedukację, psychorysunek, filmoterapię, muzykoterapię, zajęcia teatralne oraz szereg innych. Jeśli są ku temu przesłanki medyczne, powyższe oddziaływania wspieramy i łączymy z leczeniem farmakologicznym pod nadzorem lekarza specjalisty psychiatry.

W zależności od typu problemu zdrowotnego, zawieramy z pacjentami kontrakty terapeutyczne opiewające na okresy 12- lub 24- tygodniowe.

Warunkiem ubiegania się o leczenie w naszym Oddziale jest przesłanie skierowania (listownie, mailowo, faksem) wystawionego przez lekarza psychiatrę lub rodzinnego, z podaniem numeru kontaktowego do pacjenta. Po otrzymaniu skierowania ustalamy z pacjentem telefonicznie termin rozmowy kwalifikującej do leczenia, a po kwalifikacji termin przyjęcia.

U osób uzależnionych od alkoholu/ substancji psychoaktywnych, warunkiem przyjęcia do oddziału jest roczna abstynencja od w/w używek.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia na Oddział 10:

 • skierowanie do szpitala (Całodobowy Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości nr 10),
 • dowód tożsamości,
 • NIP pracodawcy lub NIP własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej),
 • dokumentacja medyczna (jeśli istnieje).

Inne rzeczy potrzebne podczas pobytu w Oddziale 10:

 • środki higieny osobistej,
 • ręczniki,
 • odzież i obuwie,
 • piżama lub koszula nocna,
 • szlafrok,
 • kapcie, klapki,
 • kubek, talerz, sztućce,
 • pojemnik plastikowy na żywność (do lodówki),
 • zeszyt, długopis,
 • warto również zabrać koperty i znaczki.

Dane kontaktowe:

Kierownik Oddziału: lekarz specjalista psychiatra Karina Nowak-Konieczny

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Sylwia Makarewicz – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Gabinet zabiegowy
tel. (95) 7428 808

Gabinet lekarski/ ordynatora
tel. (95) 7428 807

email: nerwice@obrzyce.eu

fax szpitala: (95) 7428 701

WAŻNE!

W toku pobytu w Całodobowym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości nr 10 Pacjenci mają prawo do korzystania z usług firm kurierskich dostarczających przesyłki. Zaleca się aby zamówienia zawierały wyłącznie towary pierwszej potrzeby (artykuły higieniczne, niezbędne części garderoby, itp.), natomiast prosimy o nie zamawianie towarów typu książki, gadżety, itp. Kurierzy winni dostarczać przesyłki szczegółowo zaadresowane- do oddziału, nie zaś sekretariatu szpitala.

Świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich obejmują diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek leczniczy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 232 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 09 czerwca 2022r. (Dz.U. 2022r. poz.1700,z późn.zm.)

Informacje ogólne

Program oparty jest o biopsychospołeczny model uzależnienia. Głównym celem pracy terapeutycznej jest dążenie do zmiany pozwalającej osiągnąć utrzymanie abstynencji, ograniczenia używania substancji psychoaktywnych oraz zmniejszenie ryzyka pogłębiania się szkód, poprawy funkcjonowania psychospołecznego. Dążenie również do rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Podstawową metodą terapeutyczną jest psychoterapia grupowa i indywidualna w oparciu o integratywne modele psychoterapii. Sesje grupowe odbywają się w systemie półotwartym, to znaczy, że nabór pacjentów do grupy odbywa się w sposób rotacyjny, w zależności od przyjęć w oddziale.

W ramach prowadzonej terapii jest zagwarantowana dostępność do psychologa i lekarzy różnych specjalności, psychoterapeuty i specjalisty terapii uzależnień. W razie konieczności zapewniony jest również dostęp do konsultacji specjalistycznych.

Plan terapii uzależnień jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta, z uwzględnieniem rodzaju uzależnienia, stopnia zaawansowania choroby, stanu zdrowia i wieku pacjenta, a także innych czynników, takich jak jego otoczenie społeczne i rodzinne.

Program terapii uzależnień obejmuje:

1.Ocena stanu pacjenta
2. Leczenie odwykowe
3. Terapia farmakologiczna
4.Oddziaływania psychoterapeutyczne integrujące podejścia różnych modalności
5. Wsparcie rodzinne
6. Zmiana stylu życia
7. Monitorowanie postępu

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do Szpitala:

– postanowienie sądowe o umieszczeniu na Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży lub Oddziale Odwykowym o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w Międzyrzeczu,
– karta zdrowia dziecka,
– karta szczepień,
– inna dokumentacja medyczna (karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie psychiatryczne),
– opinie psychologiczno-pedagogiczne (jeżeli są),
– zgoda podpisana przez opiekuna prawnego na leczenie stomatologiczne oraz ekstrakcję (załącznik nr 1)

W przypadku braku opiekuna prawnego lub trudności z otrzymaniem podpisów na wymienionych dokumentach prosimy o dostarczenie zgody sądu na podpisywanie dokumentacji szkolnej przez kierownika oddziału.

Zewnętrzne Placówki Oświatowe prowadzące nauczanie Pacjentów Oddziału Odwykowego o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Międzyrzeczu:

 • dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkimi i umiarkowanym – Szkoła Podstawowa,
 • dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym – Przysposobienie do Pracy dla dzieci na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Aby zapisać dziecko do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wymagane dodatkowo są:

 1. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny,
 2. aktualne orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na dany rok szkolny,
 3. wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej (załącznik nr 2)
 4. wniosek do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy na poziomie szkoły ponadpodstawowej, (załącznik nr 3)
 5. oceny cząstkowe jeżeli pacjent przyjmowany jest w ciągu roku szkolnego,
 6. obowiązek informacyjny, (załącznik nr 4)
 7. prośba o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 5)

2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu:

 • klasa V – VIII

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej wymagane dodatkowo są:

 1. świadectwo ukończenia danej klasy,
 2. oceny cząstkowe jeżeli pacjent przyjmowany jest w ciągu roku szkolnego,
 3. jeżeli dziecko posiada aktualną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 4. jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym bądź niedostosowanie społeczne.
 5. wniosek o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 6)

3. Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego nr 1 w Międzyrzeczu

 • klasa I – IV

Dokumenty wymagane do przyjęcia pacjenta do Liceum:

 1. świadectwo ukończenia danej klasy – oryginały
 2. oceny cząstkowe jeżeli pacjent przyjmowany jest w ciągu roku szkolnego,
 3. podanie do Dyrektora Szkoły,
 4. wniosek o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 7) oraz prośbę o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 8)
 5. jeżeli dziecko posiada aktualną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 6. jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym bądź niedostosowanie społeczne,
 7. jeżeli dziecko posiada – aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
 8. jeżeli dziecko skończyło szkołę podstawową należy dostarczyć: Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty – dokumenty te mają być oryginalne.

Kierownictwo oddziału 
Lekarz kierujący oddziałem:  lekarz specjalista psychiatra Barham Barham

Pielęgniarka oddziałowa: Magdalena Kałek

Kontakt:
– kierownik oddziału (95) 742 87 88 lub 692 436 281
– psycholog (95) 742 87 45
– pielęgniarka oddziałowa (95) 742 87 89
pedagodzy (95) 742 87 74


PLIKI DO POBRANIA:

 – Załącznik nr 1 
 – Załącznik nr 2 
 – Załącznik nr 3 
 – Załącznik nr 4

– Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top