– ODDZIAŁY

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Oddziały nr 2, 5 i 20 są całodobowymi koedukacyjnymi oddziałami psychiatrycznymi ogólnymi. Posiadają ogółem 102 łóżka, w tym każdy wspólną świetlicę, jadalnię i palarnię, sale terapeutyczne oraz ogród.

Chorym zapewniamy specjalistyczne badania lekarskie, psychologiczne, laboratoryjne podstawowe, w razie potrzeby istnieje możliwość korzystania z dodatkowych konsultacji (chirurgicznych, ginekologicznych, stomatologicznych, laryngologicznych, okulistycznych, itp.)

W obrębie oddziałów znajduje się pracownia terapii zajęciowej, gdzie pod nadzorem instruktora terapii pacjenci wykonują rozmaite prace plastyczne, techniczne, słuchają muzyki, relaksują się. Czas pacjenci spędzają także w przyoddziałowym ogródku, dbając o estetyczny wygląd miejsca swojego pobytu. Chorzy mają całodobowy dostęp do aparatu telefonicznego.

W procesie leczniczo-rehabilitacyjnym pacjentów oprócz leków, w tym środków psychotropowych, wykorzystywane są różnorodne formy oddziaływań poza farmakologicznych takie jak: kinezyterapia, muzykoterapia, biblioterapia, fizykoterapia (realizowane głównie w pracowniach między oddziałowych), a także usługi pielęgnacyjne, pomoc w podstawowych sprawach życiowych, wsparcie psychologiczne, realizacja potrzeb religijnych i kulturalnych, edukacyjne i terapeutyczne oddziaływanie w kontaktach z rodziną i osobami bliskimi. Dla uzyskania optymalnych rezultatów leczniczo-rehabilitacyjnych w oddziale rozwija się zasady społeczności terapeutycznej poprzez samorząd pacjentów, pełnienie dyżurów, cotygodniowe zebrania, organizowanie imprez wewnętrznych i międzyoddziałowych.

Czas pobytu pacjentów na leczeniu różni się w zależności od rodzaju zaburzeń chorobowych.

CAŁODOBOWY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY NR 2
Kierownictwo:

Ordynator Oddziału: lekarz specjalista psychiatra Igor Grodziński
Pielęgniarka oddziałowa:  mgr Elżbieta Kowal-Sima

CAŁODOBOWY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY NR 5
Kierownictwo:

Kierownik Oddziału: lekarz specjalista psychiatra Roksolana Tyburska
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Joanna Nowaczyk

CAŁODOBOWY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY NR 20
Kierownictwo :

Kierownik Oddziału: lekarz specjalista psychiatra Adam Olejniczak  
Pielęgniarz oddziałowy: mgr Elżbieta Pałczyńska

Od 23 grudnia 2015 r. w strukturze organizacyjnej Szpitala działa Całodobowy Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu dla Dorosłych.  

Świadczenia w nowej placówce obejmują diagnostykę i leczenie osób  wobec których jest wykonywany środek leczniczo-zabezpieczający, o którym mowa w art.200 ustawy z dnia  06 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz.557, z pózn.zm.). Oddział dysponuje 30 łóżkami.
Zabezpieczenia są  zgodnie z §3 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających(tj.Dz.U.z 2014r.,poz.599 z późn.zm.).
Kadra zatrudniona w oddziale (lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii, pielęgniarki/pielęgniarze, psycholog, terapeuta zajęciowy) spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej  i leczenia uzależnień (Dz.U. Z 2013r. poz.1386 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.Zadaniem oddziału   jest diagnostyka, leczenie, psychoterapia,  rehabilitacja, resocjalizacja oraz promocja zdrowia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający oraz orzecznictwo sądowo-psychiatryczne.

Kierownictwo Oddziału :

Kierownik Oddziału: lekarz specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży Małgorzata Przybylska         
Pielęgniarz  oddziałowy: Radosław Jędrowski – mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, ratunkowego

Kontakt: 

Gabinet Zabiegowy: (95) 7428 792 

Ordynator: (95) 7428 790

Psycholog: (95) 7428 793

Lekarz: (95) 7428 790

Oddział znajduje się w oddzielnym, trzypiętrowym pawilonie na terenie kompleksu szpitalnego, z dużym ogrodem do dyspozycji pacjentów. Oferuje pacjentom 72 miejsca w pomieszczeniach mieszkalnych i terapeutycznych. 

Jest oddziałem otwartym, całodobowym, koedukacyjnym.
                                                  

OFERTA LECZNICZA

Czas leczenia:
Leczenie odbywa się na podstawie umowy z NFZ. Kontrakt z NFZ umożliwia pobyt pacjenta 8 tygodni. 

Kto może być leczony:
Osoby dorosłe (od 18 r.ż.) z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od leków, uzależnienia mieszanego (wg ICD-10 F10.2, F13.2, F19.2).
Osoby ubiegające się o przyjęcie powinny być w wyrównanym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Osoby te nie wymagają intensywnego leczenia chorób zakaźnych, powikłań somatycznych i psychicznych powstałych w wyniku szkodliwego picia alkoholu lub w innych okolicznościach.
Osoby ubiegające się o przyjęcie powinny posiadać możliwość sprawnego czytania i pisania oraz samodzielnej obsługi w trakcie pobytu.
Osoby z dysfunkcjami powinny zgłosić się osobiście lub telefonicznie poinformować o swoich ograniczeniach w celu konsultacji i indywidualnego rozpatrzenia możliwości leczenia.
Przed przyjęciem do oddziału każda osoba badana jest alkomatem.

Metody i program leczenia:
Program terapii w oddziale opiera się na oddziaływaniach behawioralno poznawczych, oraz edukacyjnych. Celem terapii jest rozpoznanie własnego uzależnienia, korekta zachowań, praca nad zmianą przekonań nie służących trzeźwemu życiu oraz motywacja do dalszego leczenia. Terapia trwa 8 tygodni, podczas których pacjenci poddawani są różnorodnym działaniom w ramach szczegółowego podstawowego programu terapeutycznego, który obejmuje między innymi:
– pracę nad rozpoznaniem własnego uzależnienia, 
– uczenie sposobów radzenia sobie z głodem alkoholowym, narkotycznym itp., 
– uświadamianie sobie obszarów destrukcji spowodowanej uzależnieniem, 
– pracę nad rozbrajaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia, 
– trening umiejętności służących trzeźwieniu, 
– zapobieganie nawrotom.

Podstawowe oddziaływania terapeutyczne 
– psychoterapia grupowa, 
– psychoterapia indywidualna,
– psychoedukacja,
– realizacja indywidualnego planu terapii, 
– elementy społeczności terapeutycznej, 
– edukacja prozdrowotna,
– program pracy socjalnej, 
– zajęcia rekreacyjno-ruchowe traktowane są jako metody pomocnicze 

Uzupełnieniem terapii są spotkania w ramach grupy samopomocowej AA. 
Mitingi zamknięte odbywają się w każdą środę o godz.1800, mitingi otwarte w każdą drugą środę miesiąca w budynku Centrum Terapii o godz. 1000.

Zakwaterowanie:
Pacjenci zakwaterowani oraz leczeni są w wyremontowanych pomieszczeniach. 
Sale sypialne 2-, 3- i 6-osobowe. 

Kadra Oddziału

W oddziale zatrudnionych jest 7 certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA), 2 certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień (certyfikat KBd/sPN), 2 certyfikowanych instruktorów terapii uzależnień, 2 psychologów, 2 lekarzy psychiatrów, 11 pielęgniarek, 5 sanitariuszek, 2 sekretarki medyczne.

Kierownictwo:
Kierownik Oddziału: mgr Anna Dorota Lederman – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
Pielęgniarka oddziałowa: Agnieszka Blicharz

Pliki do pobrania:

Regulamin Oddziału

Wyprawka

Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego

Warunki przyjęcia

Całodobowy Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży prowadzi dwa rodzaje oddziaływań wobec dzieci od 13 do 18 roku życia (tylko chłopcy). Są to:
  – obserwacje sądowo-psychiatryczne,
  – właściwy program terapeutyczno-leczniczy.

Celem oddziału jest stworzenie dla nieletnich zaplanowanych i zindywidualizowanych działań terapeutyczno-leczniczych. Mają one umożliwić nieletnim poprawę zachowania w stopniu umożliwiającym powrót do życia w społeczeństwie. Programy oparte są na teoriach uczenia się i realizowane w formie indywidualnej i grupowej. Obejmują one umiejętności ze wszystkich sfer życia, potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania. Ich tematyka, kolejność i dynamika dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka, przy przestrzeganiu przyjętych zasad. Każdy program przewidziany jest w trzech modułach, zależnych od zaburzeń i dysfunkcji jakie prezentują nieletni. Należą do nich:
  – zaburzenia zachowania i emocji, głównie zachowania agresywne i opozycyjno-buntownicze,
  – zaburzenia psychotyczne,
  – deficyty umysłowe.

Podczas pobytu na oddziale nieletni realizują obowiązek szkolny na wszystkich poziomach kształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa-zawód: malarz-tapeciarz, ogrodnik). Nauczanie prowadzone jest w trybie indywidualnym. Personel oddziału stanowi wykwalifikowana kadra medyczna oraz psychologiczno-pedagogiczna. Zatrudniamy lekarzy specjalistów psychiatrii, psychologów klinicznych, pedagogów resocjalizacji i profilaktyki niedostosowania społecznego, terapeutę zajęciowego, pielęgniarki, pracownika socjalnego oraz sanitariuszy. Zapewniamy również dostęp do niezbędnej diagnostyki i konsultacji specjalistycznych. Wyposażenie oddziału zapewnia bezpieczeństwo pobytu nieletnim oraz zatrudnionemu personelowi. Oddział spełnia wymagania trzeciego poziomu referencyjnego.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:
  – postanowienie sądowe o umieszczeniu na Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w Międzyrzeczu,
  – karta zdrowia dziecka,
  – karta szczepień,
  – inna dokumentacja medyczna (karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie psychiatryczne),
  – świadectwa szkolne lub arkusze ocen, wykaz ocen cząstkowych jeżeli przyjęcie odbywa się w trakcie trwania roku szkolnego,
  – opinie psychologiczno-pedagogiczne (jeżeli są),
  – zgoda podpisana przez opiekuna prawnego na leczenie stomatologiczne oraz ekstrakcję (formularze w załączniku 1),
  – prośba opiekuna prawnego o wydanie orzeczenia o nauczaniu indywidualnym (formularz w załączniku 2),
  – zgoda opiekuna prawnego na przesłanie ww prośby na adres szpitala (formularz w załączniku 2),
  – prośba opiekuna prawnego o przyjęcie do szkoły i realizację nauczania indywidualnego (formularz w załączniku 3),
  – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego(przy deficytach umysłowych, jeżeli jest nieaktualne prośba o wydanie orzeczenia o kształceniu specjalnym i zgoda na wysłanie orzeczenia na adres szpitala, formularze w załączniku 4)
  – w przypadku braku opiekuna prawnego lub trudności z otrzymaniem podpisów na wymienionych dokumentach prosimy o dostarczenie zgody sądu na podpisywanie dokumentacji szkolnej przez ordynatora oddziału.

Kierownictwo oddziału 
Ordynator Oddziału:  lekarz specjalista psychiatra Barham Barham

Pielęgniarka oddziałowa: Anna Pelec

Kontakt:
– kierownik oddziału (95) 742 87 88 lub 692 436 281
– psycholog (95) 742 87 45
– pielęgniarka oddziałowa (95) 742 87 89
pedagodzy (95) 742 87 74


PLIKI DO POBRANIA:

 – Załącznik nr 1 
 – Załącznik nr 2 
 – Załącznik nr 3 
 – Załącznik nr 4

W skład ZOL wchodzą 4 oddziały opiekuńczo-lecznicze znajdujące się w strukturze Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu: 1, 3, 9, 18.

Zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny przeznaczony jest do udzielania całodobowych świadczeń opiekuńczo-leczniczych dla kobiet i mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi w różnych stopniach niepełnosprawności umysłowej, psychicznej i fizycznej.
Podstawą przyjęcia do ZOL jest choroba psychiczna.

Zadaniem oddziału opiekuńczo-leczniczego jest przede wszystkim stworzenie warunków do kontynuowania leczenia farmakologicznego i dietetycznego, rehabilitacja pacjentów, zapewnienie zabiegów z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii, terapii zajęciowej oraz pielęgnacji. Ważna jest możliwość uzyskania konsultacji, a w razie potrzeby hospitalizacji pacjenta. W porównaniu z Domem Pomocy Społecznej ZOL ma większy standard opieki lekarskiej oraz szerszy zakres usług rehabilitacyjnych i pielęgniarskich.

Celem ZOL jest:
a) propagowanie i wspomaganie stworzenia warunków do kontynuacji leczenia farmakologicznego i rehabilitacji pacjentów, którzy nie kwalifikują sie do dalszej hospitalizacji w Szpitalu, ale jednocześnie nie kwalifikują się do wypisania ze Szpitala i powrotu do domu,
b) zapewnienie stacjonarnej profesjonalnej opieki osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym,
c) zintegrowanie działań w zakresie tworzenia warunków do funkcjonowania i rozwoju opieki długoterminowej,
d) stworzenie warunków do zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego i socjalnego osoby przewlekle chorej i niepełnosprawnej poprzez świadczenie różnych form opieki. Dotyczy to dużej liczby pacjentów ze znacznym ograniczeniem zdolności do samoopieki i samopielęgnacji,
e) stworzenie warunków  sprzyjających rozwojowi stacjonarnych form opieki długoterminowej.

ZOL zapewnia respektowanie podstawowych wartości (w tym wynikających z praw człowieka i pacjenta), a szczególnie takich jak godność, intymność, niezależność, poczucie bezpieczeństwa, prawo dokonywania wyboru. W ZOL znajduje się czytelnia, kaplica, punkty usługowo-handlowe (sklep, klub, kiosk ruchu, poczta). Zakład zapewnia bez ograniczeń dostęp do świadczeń fryzjerskich.
Pacjenci ZOL korzystają ze Szpitalnego Ośrodka Rehabilitacji, który utworzony został w celu skuteczniejszego leczenia pacjentów. Odpowiednia, skuteczna, kompleksowa rehabilitacja przeciwdziała nawrotom choroby. Urozmaicanie i indywidualizacja zajęć przeciwdziała tak charakterystycznemu w chorobie psychicznej zniechęceniu pacjenta do jakiejkolwiek aktywności psychicznej i fizycznej.

Głównymi założeniami programu terapii zajęciowej są:
– odtwarzanie nawyków dnia codziennego,
– podnoszenie sprawności fizycznej,
– zajęcia kulturalno-oświatowe,
– terapia społeczna.

Oddziały ZOL dostosowane są do potrzeb osób z zaburzeniami i schorzeniami psychicznymi i zlokalizowane w osobnych pawilonach wchodzących w skład kompleksu Szpitalnego.
ZOL spełnia warunki fachowe i sanitarne określone przepisami prawnymi obowiązującymi w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Łazienki i węzły sanitarne zakłady (oddziału) są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest do nich łatwy dostęp z sal chorych. W salach pacjentów przestrzega się prawa do intymności ZOL jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny, do terapii zajęciowej, ergoterapii.
W ZOL (oddziale) znajdują się sale terapii zajęciowej, jadalnia, sala telewizyjna, czytelnia oraz sale, w których udzielane będzie wsparcie duchowe.

ZOL wyposażony jest w:
wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, aparaty AMBU, materace szpitalne z kilkuwarstwowej gąbki z pokrowcami nadającymi się do prania, materace przeciwodleżynowe, parawany między łóżkami (wymóg intymności).
Oddział psychiatryczny opieki długoterminowej jest jednym z ważnych elementów sieci zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, uzupełniającym działalność tzw. Szpitali ostrych. Odbiorcami świadczeń są przede wszystkim osoby wymagające stałej długoterminowej opieki i pielęgnacji z dużym deficytem samoobsługi i samoopieki.

W sprawie przyjęć do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego prosimy o kontakt telefoniczny z PANIĄ BARBARĄ FRYCZ 

TEL. 95 742 87 04 W GODZ. 7.00-14.35

lub mailowo bfrycz@obrzyce.eu

Kierownik ZOL Psychiatryczny – mgr  Barbara Frycz 


Kierownictwo oddziału: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY NR 1

Lekarze: lekarz psychiatra Mirosław Bakuła

Pielęgniarka oddziałowa: Aneta Sznurowska – specjalista pielęgniarstwa  opieki długoterminowej 

Kierownictwo oddziału: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY NR 3

Lekarze: lekarz specjalista psychiatra Małgorzata Uznańska

Pielęgniarka oddziałowa: lic. Elżbieta Lubocha 


Kierownictwo oddziału: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY NR 9

Lekarze: 

Oddział na parterze: lekarz specjalista psychiatra Igor Grodziński

Oddział na piętrze: lekarz Katarzyna Antonowicz      

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Zając

Kierownictwo oddziału: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY NR 18

Lekarze: lekarz Albert Pawelski

Pielęgniarka oddziałowa: Marzena Kuźniar


PLIKI DO POBRANIA:

załącznik ZOL

klauzula informacyjna pacjenta

Kierownik Oddziału: lekarz specjalista psychiatra Błażej Antosz

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Judek

Całodobowy Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej jest oddziałem koedukacyjnym i dysponuje 22 miejscami. Funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej, zajmuje się leczeniem, terapią i rehabilitacją psychiatryczną osób powyżej 18 roku życia, które nie wymagają pobytu diagnostyczno-leczniczego w oddziale psychiatrycznym ogólnym, tj. mają ustalone rozpoznanie chorobowe i wdrożone leczenie farmakologiczne, a nie występują u nich ostre objawy chorobowe, ani też zaburzenia zachowania wymagające monitorowania w warunkach zamkniętego oddziału ogólnopsychiatrycznego. Pacjenci korzystający z pobytu w Oddziale mogą utrwalić poprawę stanu psychicznego i przyspieszyć proces powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez oddziaływania leczniczo-terapeutyczne. Efektywne połączenie leczenia farmakologicznego z leczeniem psychospołecznym utrwala poprawę objawową, zmniejsza deficyty, poprawia wsparcie emocjonalne, rozbudza odpowiedzialność za własne leczenie, poprawia umiejętności społeczne i kontakty w rodzinie.

Oddział zajmuje się leczeniem chorych z następującymi rozpoznaniami: 
– zaburzenia na podłożu organicznym (ICD-10: F00-F09),

– psychozy, w tym schizofrenia (ICD-10: F20-F29),

– zaburzenia afektywne, depresje (ICD-10: F30-F39),

– zaburzenia zachowania w przebiegu niepełnosprawności intelektualnej stopnia lekkiego (ICD-10: F70).

W trakcie pobytu w oddziale pacjenci są objęci opieką lekarską, pielęgniarską i psychologiczną, uczestniczą w różnorakich, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości zajęciach terapeutycznych, pobierają leki. Nad ich zdrowiem czuwa profesjonalna kadra medyczna, w skład której wchodzą: lekarz specjalista psychiatra, pielęgniarki, psycholog, sanitariuszki, salowe, opiekunki medyczne, terapeuta zajęciowy, a w razie potrzeby oferujemy także wsparcie i doradztwo pracownika socjalnego. 

Oferujemy ciekawy program zajęć, w skład których wchodzą:

– zebrania społeczności terapeutycznej,

– psychoterapia indywidualna i grupowa, 

– zajęcia psychoedukacyjne, praca nad wglądem chorobowym i promocja zdrowia,

– treningi kulinarne,

– treningi umiejętności społecznych,

– treningi samoobsługi i lekowe,

– biblioterapia, 

– muzykoterapia,

– arteterapia,

– hortikuloterapia, 

– relaks,

– spacery organizowane/nordic walking/zajęcia w plenerze (w zależności od warunków pogodowych)

Do oddziału pacjenci kierowani są z lecznictwa ambulatoryjnego lub po zakończeniu leczenia w oddziale stacjonarnym. Wymogiem do przyjęcia do oddziału jest posiadanie i dostarczenie do nas skierowania – wystawionego przez dowolnego lekarza (nie jest koniecznym, aby był to lekarz specjalista psychiatra) wraz z kontaktowym numerem telefonu do zainteresowanego leczeniem pacjenta. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia przez Kierownika Oddziału odbywa się ono w uzgodnionym, planowym terminie. 

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonu:

– sekretariat: 95 7428 719

– gabinet zabiegowy/pielęgniarki: 95 7428 819

– psycholog: 95 7428 722

– kierownik oddziału: 95 7428 818

Oddział zajmuje się detoksykacją osób uzależnionych od alkoholu i leków. Początkiem drogi trzeźwienia niezbędny jest pobyt osób uzależnionych w oddziale detoksykacyjnym. Detoksykacja polega na oczyszczeniu organizmu z toksycznych związków i przywróceniu jego prawidłowych funkcji życiowych. Chorzy poddawani są niezbędnej diagnostyce i leczeniu farmakologicznemu oraz oddziaływaniom podtrzymującym i motywacyjnym. W oddziale wykonywane są również w razie konieczności specjalistyczne badania lekarskie, laboratoryjne itp.

Oddział detoksykacji posiada 23 łóżka męskie. Pacjentami naszego oddziału są osoby pełnoletnie,które dobrowolnie zdecydowały się na leczenie detoksykacyjne i posiadają skierowanie na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Leczenie trwa 10 dni.

Oddział posiada wspólną świetlice, jadalnie, pokój odwiedzin. Dyżurka pielęgniarska znajduje się w miejscu dostępnym dla pacjentów. Odwiedziny chorych odbywają się codziennie do godziny 17.Współpracujemy z Oddziałem Terapii Uzależnień. Pacjenci naszego oddziału mają umożliwiony kontakt z terapeutą zajęciowym , który jest zatrudniony w naszym oddziale.

Kierownictwo oddziału :

Oddziałem detoksykacji kieruje: lekarz specjalista psychiatra Igor Diatczyk

Pielęgniarka oddziałowa : mgr Renata Szwarc-Lamcha

W Oddziale prowadzona jest :

– rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu

– rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych 

– rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe

– rehabilitacja neurologiczna przewlekła 

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi , którzy wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Przyjęcia do oddziału rehabilitacji neurologicznej stacjonarnej odbywają się ze skierowaniem :

  • z oddziału lub kliniki anestezjologii, oddziału intensywnej terapii i opieki, neurologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych;
  • z poradni specjalistycznych: rehabilitacyjnej , neurologicznej , neurochirurgicznej , chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej.

UWAGA – Rehabilitacja neurologiczna przewlekła dotyczy chorych po przebytej rehabilitacji wg grup JGP, którzy wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych .

tel. (95) 742-88-15

Ordynator (95) 742 88 13  

Pielęgniarki ( 95) 742 88 14

Sekretarka Medyczna ( 95) 742 88 13

Oddział Neurologii (zawieszony – zastąpiony przez oddział rehabilitacji neurologicznej) istnieje przy tut. Szpitalu od ponad 40 lat. W chwili obecnej liczy 39 łóżek, w tym 12 łóżek udarowych, posiada świetnie wyposażoną salę gimnastyczną, pracownię EEG z nowoczesnym aparatem, dysponujemy możliwością wykonywania badań dopplerowskich i łatwą dostępnością badań neuroobrazowych. W oddziale hospitalizowani są pacjenci z części województwa lubuskiego (powiaty międzyrzecki, sulęciński, świebodziński, słubicki) oraz powiatu międzychodzkiego, województwa wielkopolskiego. W ciągu miesiąca przyjmowanych jest około 80 pacjentów. Diagnozowani i leczeni są pacjenci z chorobami CUN (naczyniowymi, rozrostowymi, zwyrodnieniowymi, demielinizacyjnymi, zapalnymi, padaczką, bólami głowy) oraz obwodowego układ nerwowego (zespoły korzeniowe, uszkodzenia nerwów obwodowych). Prowadzona jest wczesna rehabilitacja chorych z udarami mózgu oraz innymi schorzeniami wymagającymi kinezyterapii. Korzystamy z szerokiej oferty sąsiadującego z oddziałem Zakładu Fizjoterapii.

W oddziale zatrudnionych jest 4 lekarzy specjalistów neurologów, 1 lekarz w trakcie specjalizacji, 2 rehabilitantów, 1 arterapeuta, sekretarka medyczna, 12 pielęgniarek i 3 salowe.

Obsada oddziału 

Ordynator Oddziału: lek.med. Iwona Grochocka – specjalista neurolog                                                        

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Białas – mgr pielęgniarstwa

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/USG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top