– STATUT I ORGANIZACJA

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Statut i Schemat organizacyjny Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


1. Firma podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą brzmi: „Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu”.
2. „Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu” działa pod nazwą określoną w ust. 1 oraz używa nazwy skróconej: SPSNPCH.
3. SPSNPCH może używać znaku słowno – graficznego (logo) w postaci:

logo główne
logo uproszczone
logo CZP

§ 2


Siedzibą SPSNPCH jest Międzyrzecz w województwie lubuskim.


§3


SPSNPCH działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ,
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375)
3) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
4) wpisu do krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023375,
5) wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego,
6) niniejszego statutu.


§ 4


Podmiotem tworzącym dla SPSNPCH jest Województwo Lubuskie, jako jednostka samorządu terytorialnego wykonująca swoje zadania poprzez organy, którymi są Sejmik Województwa Lubuskiego i Zarząd Województwa Lubuskiego.


Rozdział II
Cele i zadania SPSNPCH


§5


1. Celem działania SPSNPCH jest udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii, neurologii, promocji zdrowia, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz stosowanie innych działań leczniczych i rehabilitacyjnych wynikających z procesu leczenia, na zasadach określonych ustawą o działalności leczniczej.
2. Cele działania SPSNPCH obejmują także udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów cywilnych z osobami fizycznymi i cudzoziemcami.


§ 6


1. SPSNPCH może prowadzić wyodrębnioną działalność gospodarczą w zakresie: prowadzenia apteki otwartej, wynajmu lokali mieszkalnych, wynajmu lub wydzierżawiania wolnych pomieszczeń, prowadzenia działalności handlowej w zakresie własnych wyrobów, świadczenia usług możliwych do wykonania przez komórki zaplecza gospodarczego i technicznego Szpitala, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. Działalność gospodarcza nie może ograniczać zadań określonych w § 5 ust.1 i 2. Całkowity dochód z tej działalności przeznaczony jest na finansowanie działalności SPSNPCH.
2. Prowadzenie wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 nie może ograniczać dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów.
3. Do zadań SPSNPCH należy ponadto wykonywanie zadań obronnych w czasie pokoju, w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu zagrożenia państwa i wojny.


Rozdział III
Organy SPSNPCH


§7


Organami SPSNPCH są:
1) Dyrektor,
2) Rada Społeczna.


§ 8


1. SPSNPCH kieruje Dyr. ektor, który reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące SPSNPCH i ponosi odpowiedzialność za jego zarządzanie.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w SPSNPCH .
4. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań, ustalając każdorazowo zakres i czas ich umocowania.


§ 9


Zarząd Województwa Lubuskiego nawiązuje z Dyrektorem SPSNPCH stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.


§ 10


1. Rada Społeczna SPSNPCH jest organem inicjującym i opiniodawczym organów Województwa Lubuskiego oraz organem doradczym Dyrektora SPSNPCH
2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Lubuskiego.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata i upływa z dniem powołania nowej Rady Społecznej.
4. Przed upływem kadencji każdy członek Rady może zostać odwołany przez Zarząd Województwa Lubuskiego, w następujących przypadkach:
1) na wniosek samego członka Rady, uzasadniony następującymi okolicznościami:
a) nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej 
b) powyżej 50 % nieobecności w ciągu roku na prawidłowo zwołanych posiedzeniach,
c) długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji przez członka Rady, spowodowanej chorobą lub okolicznościami,jeżeli okres tej niezdolności przekracza 6 miesięcy.
d) podjęcia zatrudnienia w SPSNPCH
2) na wniosek Przewodniczącego Rady lub Dyrektora SPSNPCH,
3) w razie skazania członka Rady za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący Rady – Marszałek Województwa Lubuskiego lub osoba przez niego wyznaczona,
2) jako członkowie Rady:
a) 1 przedstawiciel Wojewody Lubuskiego,
b) 4 przedstawicieli wybranych przez Sejmik Województwa Lubuskiego.
6. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie organom Województwa Lubuskiego wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,
e) regulaminu organizacyjnego;
2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Lubuskiego.
7. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.
8. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Zarządu Województwa Lubuskiego.


§11


1. Nadzór nad SPSNPCH sprawuje podmiot tworzący.
2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań SPSNPCH z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.


Rozdział IV
Struktura organizacyjna


§ 12


1. Strukturę organizacyjną SPSNPCH tworzą: lecznictwo stacjonarne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, pracownie diagnostyczne, zakłady,  apteka, działy, sekcje oraz samodzielne stanowiska.
2. Zadania i organizację poszczególnych komórek, działów, sekcji i samodzielnych stanowisk określa regulamin organizacyjny ustanowiony przez Dyrektora SPSNPCH.
3. Schemat organizacyjny SPSNPCH przedstawia załącznik do niniejszego Statutu.


Rozdział V
Forma gospodarki finansowej


§ 13


1. SPSNPCH prowadzi gospodarkę finansową na:
1) zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej,
2) podstawie planu finansowego, w tym inwestycyjnego, ustalanego przez Dyrektora SPSNPCH, zaopiniowanego przez Radę Społeczną.
2. Organem uprawnionym do zatwierdzania sprawozdania finansowego jest Zarząd Województwa Lubuskiego.
3. Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie. Podstawę wszczęcia postępowania w sprawie wyboru audytora stanowi wniosek Dyrektora.
4. Dyrektor może zaciągać kredyty i pożyczki po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Lubuskiego (Uchwała nr 60/720/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 września 2011 roku).
5. SPSNPCH może uzyskiwać środki finansowe z wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 6 ust 1 statutu.


§ 14


Oświadczenia woli za SPSNPCH składają:
1) w sprawach majątkowych: Dyrektor SPSNPCH lub Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy – łącznie;
2) w sprawach nie wymienionych w pkt. 1, jednoosobowo: Dyrektor, Zastępcy Dyrektora, Główny Księgowy, zgodnie z podziałem kompetencji.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe


§ 15


W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz przepisy wydane na jej podstawie.

DO POBRANIA:

SCHEMAT ORGANIZACYJNY – tekst jednolity

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top