– PRZEWODNIK

  • Kontrast
  • Czcionka
 •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Należy zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty i rzeczy osobiste. Oto krótki spis rzeczy, które przydadzą się podczas pobytu w szpitalu.

PLANOWANE PRZYJĘCIE DO SZPITALA

Termin planowego przyjęcia do szpitala jest ustalany przez lekarza kwalifikującego do szpitala i pacjenta. PROSIMY O PRZYBYCIE DO SZPITALA w godzinach przedpołudniowych

Dokumenty niezbędne aby zostać przyjętym na oddział to:
1.  skierowanie do szpitala- wymagane skierowanie w wersji papierowej (do pobrania tutaj: skierowanie.pdf )
2.  dowód tożsamości
3.  NIP pracodawcy lub NIP własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej)

Inne rzeczy potrzebne podczas pobytu w szpitalu:

 • kapcie lub klapki
 • piżamę lub koszulę nocną (min.2, najlepiej bawełniane)
 • szlafrok
 • przybory toaletowe
 • ręczniki (min. 2)
 • przyjmowane leki

Wszelkie wartościowe przedmioty należy zostawić w domu, ponieważ szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach przy łóżku.

NAGŁY POBYT W SZPITALU

W przypadku nagłego skierowania do szpitala bądź przywiezienia przez karetkę pogotowia pacjent często nie ma czasu żeby zabrać ze sobą potrzebne rzeczy. Mogą je dostarczyć bliscy podczas pobytu chorego w szpitalu. W chwili przywiezienia do szpitala w Izbie Przyjęć zostaje założona dokumentacja medyczna. Przeprowadza się także niezbędne badania. Szpital zapewnia piżamę, a rzeczy wartościowe zostają zabezpieczone w depozycie. Ubranie zostaje przekazane do szatni depozytowej.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy zasady odwiedzin pacjentów naszego Szpitala:

zasady odwiedzin

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej (wyciągu, odpisu lub kopii). W tym celu należy:

 1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (druk wniosku można pobrać w Sekcji obsługi pacjentów i dokumentacji medycznej – budynek Administracji szpitala, pokój nr 12 lub ze strony internetowej szpitala (www.obrzyce.eu, www.obrzyce.bip.eu),
 2. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala.( wzór upowąznienia  osoby nie wskazanej w dokumentacji medycznej znajduje się poniżej )

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Dotyczy to dokumentów udostępnianych Pacjentowi po raz pierwszy.

Wysokość opłat w oparciu z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ustala Dyrektor SPSNPCH w drodze Zarządzenia.
Opłata za:

 1. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998  r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
 2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji  medycznej – nie może przekraczać  0,00007, przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1).
 3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1). 

Za sporządzenie po raz kolejny kopii tej samej dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 0,32 zł netto za każdą stronę.
Za sporządzenie po raz kolejny wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych pobierana jest opłata w wysokości 7,00 zł netto.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109 , parter budynku Administracji, pokój nr 1

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej, wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Podstawa prawna:

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. ( Dz.U. 2017 poz. 1318 ze zm.),
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2018 poz. 1330 ze zm.),
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U. z 2019r. poz. 730)

Szczegółowe informacje:

Sekcja obsługi pacjentów i dokumentacji medycznej
tel. (95) 7428 725
tel. (95) 7428 724

Sekretariat Szpitala
tel. (95) 7428 700

 

DO POBRANIA:

Wniosek – o udostępnienie dokumentacji medycznej
Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Od 6 listopada 2008 r. prawa pacjenta w polskim systemie prawnym są uregulowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa obowiązuje od 5 czerwca 2009 r. Do tej pory prawa pacjenta były rozproszone w wielu aktach prawnych, często wynikały z przepisów nakładających obowiązki na różne podmioty uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i z tego powodu były nie zawsze znane albo też nie rozumiane przez pacjentów. Prawem pacjenta jest uprawnienie przysługujące w równym stopniu każdemu człowiekowi z tytułu korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Każdy pacjent powinien znać swoje prawa i umieć z nich korzystać.

Aktualny tekst ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 poz. 1318 znajdą Państwo pod niżej wskazanym adresem www.
http://prawo.sejm.gov.pl/

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Krystyna Grochmalska
ul. Młynarska 46,
01 – 171 Warszawa

Przyjmuje osobiście w I. wtorek miesiąca w godzinach 8:15-16:15

w budynku administracji Szpitala (Międzyrzecz, ul. Poznańska 109/40b) w gabinecie nr 12 (tel. 95 7428 716);

w pozostałe dni kontakt telefoniczny oraz e-mail: 728 320 510;  e-mail: k.grochmalska@rpp.gov.pl

www.rpp.gov.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

 • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego.
 • Wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg pacjentów.
 • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta.
 • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Płocka 11/13

01-231 Warszawa

Bezpłatna infolinia: 800 190 590 (czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu)

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Aleja Solidarności 77
00 – 090 Warszawa

infolinia obywatelska: 800 676 676

centrala (+ 48 22) 55 17 700
fax (+ 48 22) 827 64 53

strona www.brpo.gov.pl

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu
(dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5
50 – 056 Wrocław
sekretariat (+ 48 71) 34 69 115
fax (+ 48 71) 34 34 325

 

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

ul. Zgoda 11,
00-018 Warszawa
Telefon:  22 556 44 40
Fax:  22 556 44 50
e-mail:  hfhr@hfhrpol.waw.pl

Kontakt z działem prawnym
Aby zapisać się na dyżur prawnika zadzwoń pod numer 22 556 44 54 lub 22 556 44 68 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00.

strona internetowa : www.hfhr.pl

 

czytaj więcej

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej za okazaniem właściwego dokumentu posiadają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • Inwalidzi Wojskowi,
 • Inwalidzi Wojenni,
 • Kombatanci (pod tym pojęciem należy rozumieć także osoby represjonowane)

W celu uzyskania świadczenia zdrowotnego poza kolejnością proszeni są o przedłożenie osobie rejestrującej dokumentów, które potwierdzają w/w status.

Podstawa prawna :
art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027 z późn. zmianami).

__________________________________________________________________

Uprawnienia kombatantów i osób represjonowanych, inwalidów wojennych, Honorowych Zasłużonych Dawców Krwi, Zasłużonych Dawców Przeszczepu, do świadczeń opieki zdrowotnej.

Szczególne uprawnienia przysługują świadczeniobiorcom z tytułu inwalidztwa wojennego, inwalidztwa nabytego przez kombatantów i osoby represjonowane oraz dawcom krwi posiadającym legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i dawcom przeszczepu, posiadającym legitymację „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Uprawnienia wymienionej grupy osób reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 08. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Szczegółowe uregulowania znajdują się w Rozdziale 3 Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej w art. 43 – 47 c.

1. Inwalidzi wojenni i cywilne niewidome ofiary działań wojennych

Uregulowania dla tej grupy świadczeniobiorców są zawarte w art. 45, 46 i 47 art. 45.1.

Osobom wymienionym poniżej przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających.
1. inwalidzi wojskowi,
2. osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 7 i 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin i nie zostały zaliczone do żadnej z grup inwalidów,
3. osoby wymienione w art. 42 i 59 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
4. cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Bezpłatne zaopatrzenie w leki osób przysługuje do wysokości limitu, o którym mowa wart. 38 ust. 1. (patrz: informator wysokości dopłat do leków refundowanych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl)

Art. 46.1. Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami „Rp” lub „Rpz”, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 47. 1. Inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept, do wysokości limitu ceny określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d pkt 1. (patrz: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. 09. Nr 139, poz.1141) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. 10. Nr 31,poz.166) Rozporządzenie z lutego 2010 r. dotyczy: pończoch kikutowych przy amputacji w obrębie stopy, podudzia, przy amputacji uda; obuwia ortopedycznego, wózka inwalidzkiego specjalnego dziecięcego stabilizującego plecy i głowę oraz soczewek i pomocy optycznych dla niedowidzących.

2. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu.

Świadczeniobiorca, który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 38 ust. l zaopatrzenie w leki objęte wykazami Art. 43. 1.
1. leków podstawowych i uzupełniających, o których mowa w art. 36 ust. 5 pkt. l,
2. leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.
2. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. l.
Minister Zdrowia określił, w drodze rozporządzenia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla Świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U.10. Nr 23,poz. l19) wykaz leków, które można stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia ochrony jego zdrowia, dostępność do leków, bezpieczeństwo ich stosowania oraz możliwości płatnicze podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Art. 47a. 1. Świadczeniobiorca będący żywym dawcą narządu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia l lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, póz. 1411) ma prawo do badań mających na celu monitorowanie jego stanu zdrowia przeprowadzanych przez zakład opieki zdrowotnej, który dokonał pobrania narządu, co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat.

3. Żołnierze zasadniczej służby wojskowej, osoby w trakcie okresowego szkolenia, ćwiczeń wojskowych.

Art. 44. 1. Osobom, o których mowa w art. 66 ust. l pkt. 2, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe.

Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept, do wysokości limitu ceny określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d.

4. Uprawnienienia szczególne

Art. 47c. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. l, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. W tej grupie uprawnień należy wymienić możliwość przyznania pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej oraz pomocy w uzyskaniu miejsca w domu opieki społecznej.

Zgodnie z zapisami  art. 36 -38 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta korzystając z usług SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu mają Państwo prawo do opieki duszpasterskiej w kościele przyszpitalnym lub w oddziale, sprawowanej przez kapelana szpitalnego.
Na terenie SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu funkcjonuje kościół  wyznania rzymsko – katolickiego pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Bobowicku.

PORZĄDEK MSZY ŚW.

poniedziałki, wtorki, środy, piątki – godz. 17.00

soboty (Msza św. niedzielna) – godz. 18.00

niedziele – godz. 9.00, 11.00 oraz 18.00

I piątki miesiąca – godz.17.00

I soboty miesiąca – godz. 7.30 oraz 18.00

nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe, Wypominkowe – po Mszy św w tygodniu – godz. 17.30

Droga krzyżowa – w piątki Wielkiego Postu – godz. 17.30

Gorzkie żale – w niedziele Wielkiego Postu- godz. 17.15

Apel maryjny – ostatnie czwartki miesiąca – godz. 20.00

 

Kapelan szpitala Ks. kanonik mgr Andrzej Kugielski
tel. (95) 741 32 20

Adres Parafii:
Parafia rzymsko – katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego
Bobowicko
ul. Trzcielska 6
66-300 Międzyrzecz
tel. (95) 741 32 20
e-mail: parafiabobo@zgora-gorzow.opoka.org.pl

W każdym oddziale szpitalnym w sposób powszechnie dostępny wywieszona jest informacja o porządku Mszy Św., a dla pacjentów innych wyznań w formie wykazu, o możliwości uzyskania wsparcia duchowego przedstawiciela wyznawanej przez niego wiary. W sytuacji, gdy pacjent oczekuje opieki kapłana innego wyznania niż w podanym wykazie, informuje o tym pielęgniarkę, która powiadamia kościół wyznania pacjenta lub pracownika administracji szpitala wyznaczonego do kontaktów z kościołami innych wyznań.

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top