– CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO- CZĘŚĆ AMBULATORYJNA:

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

  • Oddział Psychiatryczny Dzienny
  • Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)
  • Poradnie Zdrowia Psychicznego
  • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

Oddział Psychiatryczny Dzienny nr 8

Oddział Psychiatryczny Dzienny jest oddziałem koedukacyjnym i dysponuje 12 miejscami.
Funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej, zajmuje się leczeniem, terapią i rehabilitacją psychiatryczną osób powyżej 18 roku życia, które nie wymagają leczenia w trybie całodobowym, tylko w warunkach opieki dziennej.

Oddział zajmuje się leczeniem chorych z następującymi rozpoznaniami: 
– psychozy, w tym schizofrenia (ICD-10: F20-F29),
– zaburzenia afektywne, depresje (ICD-10: F30-F39),
– zaburzenia na podłożu organicznym (ICD-10: F00-F09),
– zaburzenia adaptacyjne (ICD-10: F40-F49),
– zaburzenia osobowości (ICD-10: F60-F69).


Zajęcia w Oddziale Dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, a następnie pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny. Centrum Zdrowia Psychicznego posiada własny bus transportowy, który zajmuje się codziennym, bezpłatnym dowożeniem pacjentów na zajęcia rano, a po skończonych zajęciach odwozi ich do domu. 

W trakcie pobytu w oddziale pacjenci są objęci pomocą lekarską i psychologiczną, uczestniczą w różnorakich, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości zajęciach terapeutycznych, pobierają leki, otrzymują w ciągu dnia posiłki. Efektywne połączenie leczenia farmakologicznego z leczeniem psychospołecznym utrwala poprawę objawową, zmniejsza deficyty, poprawia wsparcie emocjonalne, rozbudza odpowiedzialność za własne leczenie, poprawia umiejętności społeczne i kontakty w rodzinie. Pobyt w Oddziale Dziennym odbywa się w 12-tygodniowym cyklu zajęć. 

Oferujemy ciekawy program zajęć, w skład których wchodzą:

– zebrania społeczności terapeutycznej,

– psychoterapia indywidualna i grupowa, 

– zajęcia psychoedukacyjne, praca nad wglądem chorobowym i promocja zdrowia,

– treningi umiejętności społecznych,

– psychorysunek,

– biblioterapia,

– filmoterapia,

– muzykoterapia,

– arteterapia,

– hortikuloterapia, zajęcia w plenerze (w zależności od warunków pogodowych),

– relaks.

Do oddziału pacjenci kierowani są z lecznictwa ambulatoryjnego lub po zakończeniu leczenia w oddziale stacjonarnym. Wymogiem do przyjęcia do oddziału jest posiadanie i dostarczenie do nas skierowania – wystawionego przez dowolnego lekarza (nie musi być to lekarz specjalista psychiatra) wraz z kontaktowym numerem telefonu do zainteresowanego leczeniem pacjenta. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia przez Kierownika Oddziału odbywa się ono w uzgodnionym, planowym terminie. 

Kierownik Oddziału: lekarz specjalista psychiatra Błażej Antosz

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonu:

Gabinet zabiegowy: (95) 7428 776
Sekretariat: (95) 7428 775
Adres e-mail: czp8@obrzyce.eu

_______________________________________________________________________________________

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)

Zespół Leczenia Środowiskowego realizuje świadczenia w ramach NZOZ Matrix w Międzyrzeczu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przede wszystkim z rozpoznaniem: schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych.

Zapewniamy świadczenia zdrowotne w miejscu  zamieszkania (w środowisku społecznym) pacjentom, którzy:

– zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych,

– z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (pacjenci wielokrotnie hospitalizowani),

– nie utrzymują się w innych formach terapii.

W zespole pracuje wykwalifikowany personel- psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuta, pielęgniarka psychiatryczna, terapeuta środowiskowy.

Personel ZLŚ utrzymuje kontakt i współpracuje z rodziną, środowiskiem pacjenta, odpowiednimi placówkami leczniczymi (szpital, poradnie), Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Celem ZLŚ jest poprawa ciągłości leczenia pacjentów, jego efektów, skrócenia czasu pobytu w oddziale całodobowym lub uniknięcia hospitalizacji i zapobieganie nawrotom oraz zapewnienie wsparcia rodzinom chorych, co wspomaga proces zdrowienia pacjentów.

Do zespołu nie są przyjmowani pacjenci, którzy ze względu na stan psychiczny lub fizyczny, wymagają leczenia szpitalnego.

ZLŚ realizuje świadczenia w dni powszednie w godzinach 8.00 – 18.00.

Rejestracja telefoniczna:

od poniedziałku do piątku od 7.00 do 10.00

nr tel. 534 285 597

_______________________________________________________________________________________

PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Poradnie Zdrowia Psychicznego w ramach umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczą bezpłatne usługi medyczne z zakresu zdrowia psychicznego osobom dorosłym.

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie. Wymagane jest skierowanie do psychologa.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oferuje pomoc psychiatryczną i psychologiczną w przypadku zaburzeń psychicznych takich jak:

schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia nastroju w postaci depresji lub stanów maniakalnych, oraz innych zaburzeń takich jak nerwice, zaburzenia lękowe z napadami lęku, fobie, zaburzenia somatyzacyjne, nerwice natręctw, reakcje na stres, zaburzenia adaptacyjne , zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu, dysfunkcje seksualne, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne wynikające z nadużywania substancji psychoaktywnych, upośledzenia umysłowe i inne, nie wymienione zaburzenia, upośledzające adaptację w środowisku.

W skład świadczeń zdrowotnych oferowanych w ramach PZP dla Dorosłych wchodzą:
– diagnostyka psychiatryczna,
– farmakoterapia,
– psychoedukacja rodzin i pacjentów,
– skierowania na badania diagnostyczne,
– badanie EEG,
– diagnostyka psychologiczna,
– psychoterapia indywidualna,
– psychoterapia rodzinna,
– interwencja kryzysowa (wsparcie psychospołeczne),
– wydawanie zaświadczeń dla potrzeb orzeczniczych (ZUS, Komisja Orzekająca o Niepełnosprawności dla potrzeb Sądu i Prokuratury).

PRZYSZPITALNA PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W MIĘDZYRZECZU

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz

Rejestracja i kontakt z Poradnią w Międzyrzeczu:

nr tel. 95 7428 756
Adres e-mail: poradnia@obrzyce.eu

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W SKWIERZYNIE

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Skwierzynie

(budynek Szpitala im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie) 
ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna

Rejestracja i kontakt z Poradnią w Skwierzynie:

nr tel. 515 233 407

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-12.00

Adres e-mail: pzpskwierzyna@obrzyce.eu

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W SULĘCINIE I TORZYMIU

Od 01 maja 2020r. Centrum Zdrowia Psychicznego zostało poszerzone o powiat sulęciński, gdzie funkcjonują:

Poradnia Zdrowia Psychicznego działająca w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie 

przy ul. Wincentego Witosa 7, 69-200 Sulęcin.

Rejestracja telefoniczna pod nr tel. (95) 755 96 77

wtorek 9.00 – 11:00,
środa 9.00 – 11.00,
piątek 15.30 – 17.00, 

oraz rejestracja osobista – w godzinach pracy poradni.

Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Zespół Leczenia Środowiskowego w Torzymiu – Ośrodek Terapii GRUNWALD Stanisław Bojkowski 

ul. Wojska Polskiego 52/24, 66-235 Torzym.

Rejestracja telefoniczna pod nr tel. (68) 322 84 79

_______________________________________________________________________________________

PUNKT ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNY

Do zadań Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego należy: 


• udzielanie informacji o zakresie działania Centrum Zdrowia Psychicznego i możliwości,
• uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej,
• udzielenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych,
• uzgadnianie z pacjentem terminu przyjęcia ze  wskazaniem miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego w przypadkach pilnych,
• udzielenie informacji na temat miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy, społecznej, w przypadkach tego wymagających,
• udzielenia świadczenia w zakresie  opieki zdrowotnej w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. 

Centrum Zdrowia Psychicznego dysponuje odrębnością organizacyjną, pozwalającą na planową realizację specyficznych zadań opieki psychiatrycznej. Struktura Centrum tworzy system, którego zadaniem jest zapewnienie ciągłości opieki i leczenia psychiatrycznego adekwatnie do potrzeb pacjentów z zaburzeniami psychicznymi z obszaru objętego działalnością tj. powiatu międzyrzeckiego i sulęcińskiego.
Oddział dzienny funkcjonuje bardzo dobrze. Centrum nie ma trudności kadrowych. Jeden Punkt Zgłoszeniowo Konsultacyjny jest w zupełności wystarczający do obsługi pacjentów.

Nr kontaktowy: 506934627

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00

e-mail: pzk-miedzyrzecz@obrzyce.eu


 

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top