– PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756


Nazwa zadania i miejsce realizacji:

Poprawa dostępności komunikacyjnej: remont wejść, łazienek budynku administracji oraz ciągów komunikacyjnych na terenie SPSNPCH w Międzyrzeczu.

Montaż finansowy zadania inwestycyjnego :

Wartość inwestycji : 891 943,64 zł

środki własne Samodzielnego Publicznego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu105 123,64 zł
dotacja celowa z Budżetu Województwa Lubuskiego586 820 zł
środki PFRON w dyspozycji Województwa Lubuskiego200 000 zł

Opis zadania :
Zakres inwestycyjny obejmował następujące zadania :
– modernizację ciągów komunikacyjnych na terenie SPSNPCH w Międzyrzeczu ,
– modernizację wejść, łazienek i holu budynku administracji ( nr 40 ) SPSNPCH w Międzyrzeczu

Dzięki realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego powstały następujące elementy zaprojektowanego zadania inwestycyjnego:

– Nowa nawierzchnia chodników
– Adaptacja korytarza w budynku nr 40 do potrzeb osób niepełnosprawnych
– Adaptacja łazienki w budynku nr 40 do potrzeb osób niepełnosprawnych
– Wymiana drzwi wahadłowych ( budynek nr 40)

W ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego przeprowadzono modernizację pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w budynku nr 40 w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowane zostały nowe misy ustępowe, umywalki oraz pochwyty umożliwiające bezpieczne korzystanie z łazienki przez osoby niepełnosprawne. Powiększony został również otwór drzwiowy prowadzący do łazienki. W obiekcie nr 40 zaplanowano ponadto wymianę istniejących drzwi wahadłowych na nowe aluminiowe z samozamykaczami, ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym oraz montaż platformy schodowej umożliwiającej pokonywanie przeszkód w postaci schodów w ciągach komunikacyjnych na korytarzu budynku.
Podejmowane w ramach inwestycji działania pozwolą na swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym do wnętrza budynku jak i wewnątrz budynku nr 40 oraz samodzielne korzystnie z wewnętrznej infrastruktury obiektu. Progi drzwi wejściowych i wewnątrz budynku spełniają wymagania ustawy o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Remont budynku umożliwi swobodne poruszanie się pacjentów szpitala oraz petentów między poszczególnymi pomieszczeniami administracji szpitalnej. Szerokości i układ korytarzy oraz szerokości drzwi umożliwią swobodne bezkolizyjne poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami . Podejmowane w ramach projektu działania stworzyły budynek przyjazny osobom niepełnosprawnym. Niepełnosprawni, w trakcie załatwiania spraw administracyjnych, nie będą już na codziennie borykać się z barierami architektonicznymi jakie stawia im obecnie budynek.
Drugie działanie inwestycyjne w ramach niniejszego przedsięwzięcia pozwoliło na modernizację ciągów komunikacyjnych – chodników. Szpital posiada zabudowę pawilonową, administracja szpitala oraz poszczególne budynki szpitala, w których udzielane są świadczenia medyczne, zlokalizowane są w znacznej odległości między sobą. Stan chodników sprzed inwestycji: liczne ubytki i wystające płyty chodnikowe, dziury i nierówna nawierzchnia, brak płaskich zjazdów i podjazdów z chodnika nie zapewnia bezpiecznego i swobodnego poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami: niepełnosprawnych, osób starszych, kobiet z dziećmi po terenie Szpitala. Przedmiotowa inwestycja poprawiła stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych w postaci chodników, które aktualnie są dostępne, bezpieczne i przyjazne osobom ze szczególnymi potrzebami: niepełnosprawnym, starszym, kobietom z dziećmi poruszającymi się po terenie Szpitala.

Termin realizacji zadania: od 18-05-2023r. do 15-12-2023r.

Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie następujących celów:
– Kompleksowe dostosowanie budynku nr 40 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami ;
– Umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami samodzielnego korzystania z sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, budynku administracji – likwidacja barier architektonicznych;
– Ułatwienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do leczenia i rehabilitacji (bezpieczne i samodzielne przemieszczanie się pomiędzy budynkami szpitala nowymi zmodernizowanymi chodnikami);
– Zapewnienie bezpiecznego poruszania się osób , w tym osób ze szczególnymi potrzebami;
– Usprawnienie poruszania się osób niepełnosprawnych;
– Skrócenie czasu przemieszczania się osób ze szczególnymi potrzebami;
– Zapewnienie lepszej organizacji pracy;
– Stworzenie warunków umożliwiających przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczaniu społecznemu osób ze szczególnymi potrzebami.
Inwestycja jest spójna z celami zawartymi w aktualnych samorządowych programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych tj.:
– Wojewódzkim Programie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2030 – w zakresie celu 2 – Integracja społeczna osób z niepełno sprawnościami;
– Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Międzyrzeckim na lata 2016-2025- likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnościami oraz w budynkach użyteczności publicznej;
– Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzeczna lata 2021-2030 – likwidacja barier architektonicznych, technicznych -Cel strategiczny 3.: Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym.


Projekt :

„ Dostosowanie infrastruktury Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży
w Międzyrzeczu   w związku z COVID-19”

w ramach programu

„Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej
w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”

Montaż finansowy :

Koszty pokryte z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego108 443,00
Koszty własne  Szpitala214 613,84
Środki budżetu Państwa –  Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19683 032,00
Łącznie1 006 088,84

Termin realizacji : wrzesień 2021/grudzień 2022

Cel Projektu:

Celem przedmiotowego zadania inwestycyjnego było  dostosowanie infrastruktury  Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w Międzyrzeczu

na potrzeby związane z segregacją pacjentów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi epidemiologicznymi. Przeprowadzone działania inwestycyjne przyczynią się do stworzenia komfortowych i bardziej przyjaznych warunków leczenia pacjentów  w trakcie odbywania izolacji związanej z COVID -19 . Planowana inwestycja pozwoli również na odpowiednie zagospodarowanie należących do Szpitala pomieszczeń oraz terenu przeznaczonego na cele terapeutyczne i rekreacyjne mające za zadanie zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów oraz prowadzenie efektywnych form terapii.


Zakres rzeczowy inwestycji obejmował następujące zadania :

  1. Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych , w ramach niniejszego działania przewidziano następujący zakres prac inwestycyjnych na terenie  przy oddziałowego ogrodu :

–  roboty przygotowawcze

 – roboty ziemne

 – ogrodzenie, zadaszenia,

–  przejścia, chodniki,

–  zieleń

–  przepust

–  plantowanie terenu

–  zakup i montaż siłowni zewnętrznych

  1. Wyposażenie – zakupy inwestycyjne:

– zestaw sprzętu do treningu , w ramach zestawu zakupione zostaną następujące elementy:

Bieżnia elektryczna – 2 szt.

Rowery stacjonarne  – 2 szt.

Ergometr Wioślarski – 2 szt.

Atlasy do ćwiczeń – 1 szt.

Bramy do ćwiczeń – 1 szt.

Orbiterki – 2 szt.

Steppery – 2 szt.

 – zakup stołów i krzeseł behawioralnych : Stoły kwadratowe – 50 szt., Krzesła – 50szt. 

  1. Wyposażenie ( aparatura i sprzęt medyczny ) zakup inwestycyjny następujących elementów :

–  Analizator parametrów immunochemicznych 1 szt.

 – Jonizator plazmowy powietrza 1 szt.

–  Zestaw lamp bakteriobójczych przepływowych- 1 zestaw .

Planowana inwestycja przyczyniła się do stworzenia komfortowych i bardziej przyjaznych warunków leczenia pacjentów  w trakcie odbywania izolacji    i kwarantanny związanej z COVID -19. Zagospodarowanie terenu pozwoliło na możliwość korzystania ze spacerów, wypoczynku, rehabilitacji ruchowej i uprawiania sportu przez  pacjentów oddziału.  Spacery i kontakt z naturą są niezwykle ważne w procesie leczenia osób przebywających na terapii w Oddziale, wykorzystywane są

w procesie leczenia i terapii młodych pacjentów pozostających w izolacji. Zakup wyposażenia w postaci sprzętu do treningu i siłowni zewnętrznej  stanowi pomoc w realizacji działań z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób przebywających w warunkach izolacji i kwarantanny związanych z COVID-19. Stworzone zostaną młodzieży warunki do uprawiania sportu i rehabilitacji ruchowej przyczyniając się w ten sposób do poprawy stanu psychicznego osób pozostających w izolacji. Realizacja inwestycji  w kształcie złożonym przez wnioskodawcę pozwoliła na poprawę codziennego  funkcjonowania  podopiecznych przebywających w placówce w warunkach izolacji lub kwarantanny, zwiększone zostały  możliwości terapeutyczne   i medyczne jednostki w warunkach  zagrożenia COVID-19,  poprawie uległa jakość świadczonych usług medycznych na rzecz pacjentów młodocianych  w warunkach izolacji. 

Ponadto zakres zadania inwestycyjnego pozwolił na dostosowanie infrastruktury oddziału  na potrzeby związane z segregacją pacjentów zgodnie z  obowiązującymi wytycznymi epidemiologicznym.

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top