– ODDZIAŁ ODWYKOWY O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY NR 19C

  • Kontrast
  • Czcionka
 •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich obejmują diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek leczniczy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 232 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 09 czerwca 2022r. (Dz.U. 2022r. poz.1700,z późn.zm.)

Informacje ogólne

Program oparty jest o biopsychospołeczny model uzależnienia. Głównym celem pracy terapeutycznej jest dążenie do zmiany pozwalającej osiągnąć utrzymanie abstynencji, ograniczenia używania substancji psychoaktywnych oraz zmniejszenie ryzyka pogłębiania się szkód, poprawy funkcjonowania psychospołecznego. Dążenie również do rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Podstawową metodą terapeutyczną jest psychoterapia grupowa i indywidualna w oparciu o integratywne modele psychoterapii. Sesje grupowe odbywają się w systemie półotwartym, to znaczy, że nabór pacjentów do grupy odbywa się w sposób rotacyjny, w zależności od przyjęć w oddziale.

W ramach prowadzonej terapii jest zagwarantowana dostępność do psychologa i lekarzy różnych specjalności, psychoterapeuty i specjalisty terapii uzależnień. W razie konieczności zapewniony jest również dostęp do konsultacji specjalistycznych.

Plan terapii uzależnień jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta, z uwzględnieniem rodzaju uzależnienia, stopnia zaawansowania choroby, stanu zdrowia i wieku pacjenta, a także innych czynników, takich jak jego otoczenie społeczne i rodzinne.

Program terapii uzależnień obejmuje:

1.Ocena stanu pacjenta
2. Leczenie odwykowe
3. Terapia farmakologiczna
4.Oddziaływania psychoterapeutyczne integrujące podejścia różnych modalności
5. Wsparcie rodzinne
6. Zmiana stylu życia
7. Monitorowanie postępu

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do Szpitala:

– postanowienie sądowe o umieszczeniu na Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży lub Oddziale Odwykowym o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w Międzyrzeczu,
– karta zdrowia dziecka,
– karta szczepień,
– inna dokumentacja medyczna (karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie psychiatryczne),
– opinie psychologiczno-pedagogiczne (jeżeli są),
– zgoda podpisana przez opiekuna prawnego na leczenie stomatologiczne oraz ekstrakcję (załącznik nr 1)

W przypadku braku opiekuna prawnego lub trudności z otrzymaniem podpisów na wymienionych dokumentach prosimy o dostarczenie zgody sądu na podpisywanie dokumentacji szkolnej przez kierownika oddziału.

Zewnętrzne Placówki Oświatowe prowadzące nauczanie Pacjentów Oddziału Odwykowego o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Międzyrzeczu:

 • dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkimi i umiarkowanym – Szkoła Podstawowa,
 • dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym – Przysposobienie do Pracy dla dzieci na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Aby zapisać dziecko do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wymagane dodatkowo są:

 1. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny,
 2. aktualne orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na dany rok szkolny,
 3. wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej (załącznik nr 2)
 4. wniosek do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy na poziomie szkoły ponadpodstawowej, (załącznik nr 3)
 5. oceny cząstkowe jeżeli pacjent przyjmowany jest w ciągu roku szkolnego,
 6. obowiązek informacyjny, (załącznik nr 4)
 7. prośba o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 5)

2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu:

 • klasa V – VIII

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej wymagane dodatkowo są:

 1. świadectwo ukończenia danej klasy,
 2. oceny cząstkowe jeżeli pacjent przyjmowany jest w ciągu roku szkolnego,
 3. jeżeli dziecko posiada aktualną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 4. jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym bądź niedostosowanie społeczne.
 5. wniosek o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 6)

3. Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego nr 1 w Międzyrzeczu

 • klasa I – IV

Dokumenty wymagane do przyjęcia pacjenta do Liceum:

 1. świadectwo ukończenia danej klasy – oryginały
 2. oceny cząstkowe jeżeli pacjent przyjmowany jest w ciągu roku szkolnego,
 3. podanie do Dyrektora Szkoły,
 4. wniosek o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 7) oraz prośbę o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 8)
 5. jeżeli dziecko posiada aktualną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 6. jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym bądź niedostosowanie społeczne,
 7. jeżeli dziecko posiada – aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
 8. jeżeli dziecko skończyło szkołę podstawową należy dostarczyć: Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej wraz z zaświadczeniem o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty – dokumenty te mają być oryginalne.

Kierownictwo oddziału 
Lekarz kierujący oddziałem:  lekarz specjalista psychiatra Barham Barham

Pielęgniarka oddziałowa: Magdalena Kałek

Kontakt:
– kierownik oddziału (95) 742 87 88 lub 692 436 281
– psycholog (95) 742 87 45
– pielęgniarka oddziałowa (95) 742 87 89
pedagodzy (95) 742 87 74


PLIKI DO POBRANIA:

 – Załącznik nr 1 
 – Załącznik nr 2 
 – Załącznik nr 3 
 – Załącznik nr 4

– Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top