– Skargi, wnioski i petycje

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Regulamin rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

§ 1

1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe komórki organizacyjne Szpitala albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Postępowanie skargowe jest jednoinstancyjnym uproszczonym postępowaniem administracyjnym, co oznacza, że nie ma toku instancji ani środków zaskarżenia. W postępowaniu skargowym nie są wydawane rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych, dla których przepisy prawa przewidują określone procedury rozstrzygnięć spraw, w toku instancji administracyjnych lub sądowych.
2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.
3. Petycje mogą być składane w interesie własnym oraz lokalnej społeczności, w sprawach dotyczących zagadnień życia zbiorowego, ze wskazaniem jednocześnie na istniejące problemy oraz na istniejące według wnoszącego możliwości ich rozwiązania.

Opisane poniżej zasady dotyczące skarg i wniosków stosuje się odpowiednio do petycji.

§ 2

1. Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  • Dyrektor Naczelny: wtorek godz. 8.00 – 10.00
  • Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  wtorek godz. 8.00 – 10.00
  • Naczelna Pielęgniarka poniedziałek – piątek godz.  7.00 – 14.00

2. Informacja dot. przyjmowania skarg i wniosków oraz miejsca ich załatwienia umieszczona jest w widocznym miejscu w siedzibie Szpitala oraz na stronach internetowych jednostki tj.www.obrzyce.eu i www.bip.obrzyce.eu
3. Bezpośrednią obsługę interesantów przyjmowanych w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora, Zastępców Dyrektora oraz Naczelną Pielęgniarkę prowadzi Sekretariat Szpitala.

§ 3

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
2. Skargi lub wnioski wniesione bezpośrednio do Kierownika komórki organizacyjnej należy przekazać za pośrednictwem Sekretariatu Szpitala do Dyrektora.
3. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie pracownik Szpitala sporządza protokół przyjęcia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
4. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Protokół podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
5. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
6. Skargi i wnioski wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu podlegają rejestracji w Sekretariacie Szpitala. Sekretariat  potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

§ 4

1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego (skargi anonimowe) pozostawia się bez rozpoznania.
2. W przypadku skarg lub wniosków wnoszonych ustnie, obowiązuje tryb postępowania określony dla rozpatrywania skarg lub wniosków wnoszonych pisemnie.
3. W przypadku skarg lub wniosków wnoszonych telefonicznie sprawę załatwia się w sposób natychmiastowy lub sporządza się właściwą notatkę służbową.

§ 5

1. Przyjmowanie, koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz archiwizowanie dokumentacji w przedmiocie skarg i wniosków powierza się Sekretariatowi Szpitala, który celem rzetelnego rozpatrzenia sprawy przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
2. Jednostka organizacyjna Szpitala lub osoba/osoby właściwe w przedmiocie sprawy zobowiązane są do dostarczenia niezbędnych dowodów, materiałów, informacji i wyjaśnień do Sekretariatu Szpitala.
3. Osoba/osoby właściwe w przedmiocie sprawy przygotowuje projekt odpowiedzi na skargę lub wniosek, który zatwierdzany jest przez Dyrektora Szpitala.

§ 6

1. Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu.
2. W przypadku nierozpatrzenia skargi lub wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1 należy zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o przyczynach przedłużenia postępowania wyjaśniającego.

§ 7

Jeżeli Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

 

DO POBRANIA

Zarządzenie Dyrektora w sprawie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top