– TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – oferta pracy

  • Kontrast
  • Czcionka
 •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

OFERTA PRACY

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo

i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

zatrudni na stanowisko:

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Miejsce wykonywania obowiązków: CAŁODOBOWY ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH I OSOBOWOŚCI / INNE KOMÓRKI SZPITALA.

Wymagane kwalifikacje:

 • kwalifikacje zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. z 2011 r. nr 151 poz. 896 z późn. zm.),
 • prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej,
 • samodzielność,
 • obowiązkowość,
 • zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.
   

Główne zadania na stanowisku: prowadzenie różnych form i technik terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji pacjentów.

Wynagrodzenie: do uzgodnienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), tj. w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg zatrudnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie przekazanych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez SPSNPCH w Międzyrzeczu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szpital, przez okres najbliższych 6 miesięcy,
 • oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” mogą być zawarte w liście motywacyjnym – załącznik nr 1.

Sposób składania dokumentów:
Dokumenty z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Terapeuta zajęciowy – Obrzyce” należy składać osobiście w siedzibie Szpitala (Sekretariat/ lokalizacja: budynek Administracji nr 40, pokój nr 1) lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz.

Kontakt e-mail i telefoniczny:

Dział Kadr i Płac:

jsmogor@obrzyce.eu lub kadry@obrzyce.eu, tel. 95 7428 709, tel. 95 7428 710

Sekretariat:

sekretariat@obrzyce.eu, tel. 957428 700

 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów
 • Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone,będą powiadomione o terminie rozmowy
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Szczegóły dostępne poniżej:

https://obrzyce.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/terapeuta-zajeciowy.html

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top