– Dokumentacja medyczna

    • Kontrast
    • Czcionka
  •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej (wyciągu, odpisu lub kopii). W tym celu należy:

  1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (druk wniosku można pobrać w Sekcji obsługi pacjentów i dokumentacji medycznej – budynek Administracji szpitala, pokój nr 12 lub ze strony internetowej szpitala (www.obrzyce.eu, www.obrzyce.bip.eu),
  2. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala.( wzór upowąznienia  osoby nie wskazanej w dokumentacji medycznej znajduje się poniżej )

Od 4 maja 2019 r. udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Dotyczy to dokumentów udostępnianych Pacjentowi po raz pierwszy.

Wysokość opłat w oparciu z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ustala Dyrektor SPSNPCH w drodze Zarządzenia.
Opłata za:

  1. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998  r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
  2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji  medycznej – nie może przekraczać  0,00007, przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1).
  3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1). 

Za sporządzenie po raz kolejny kopii tej samej dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 0,32 zł netto za każdą stronę.
Za sporządzenie po raz kolejny wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych pobierana jest opłata w wysokości 7,00 zł netto.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109 , parter budynku Administracji, pokój nr 1

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej, wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Podstawa prawna:

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. ( Dz.U. 2017 poz. 1318 ze zm.),
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2018 poz. 1330 ze zm.),
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.U. z 2019r. poz. 730)

Szczegółowe informacje:

Sekcja obsługi pacjentów i dokumentacji medycznej
tel. (95) 7428 725
tel. (95) 7428 724

Sekretariat Szpitala
tel. (95) 7428 700

 

DO POBRANIA:

Wniosek – o udostępnienie dokumentacji medycznej
Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top