– Deklaracja dostępności strony – Dostępność cyfrowa

  • Kontrast
  • Czcionka
 •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Szpitala w Obrzycach: https://obrzyce.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-05

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2024-04-10

Status po względem zgodności

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niezgodności na stronie:

 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym formacie,
 • część dokumentów jest dostępna wyłącznie w formie skanu,
 • mapy i plany są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

Niedostępne elementy i treści:

 • Na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących. Opisy będą dodawane sukcesywnie do w/w elementów. Wszystkie brakujące elementy będą uzupełnione w kolejnych aktualizacjach strony.
 • Teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli jakieś treści są niezrozumiałe, można skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony. Usprawnienie zostanie wprowadzone w kolejnych aktualizacjach strony.
 • Wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury. Nie powinny one wpłynąć na możliwość korzystania z naszej strony. W przypadku problemów możesz się z nami kontaktować pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia. Poprawka zostanie wprowadzona w najbliższym czasie.
 • Nie posiadamy zaimplementowanego mechanizmu czytania tekstu ze strony oraz podstron. Mechanizm czytania tekstu ze stron zostanie uruchomiony w kolejnych aktualizacjach strony.

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • zmiana kontrastu,
 • zmiana wielkości czcionki,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Informacja dla niepełnosprawnych użytkowników:
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Zadbano o możliwość zmiany wielkości czcionki.
  Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  Zdjęcia i grafiki w serwisie w znacznej części posiadają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
  Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
  Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, itp.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Środą  telefonicznie +48 95 7428 715 lub pod adresem poczty elektronicznej lsroda@obrzyce.eu Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura odwoławcza

 • Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie ze wskazaniem sposobu kontaktu.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Deklarację sporządzono 02.01.2022 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przegląd i aktualizację Deklaracji dokonano 10 kwietnia 2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

e-mail:
sekretariat@obrzyce.eu

adres:
Samodzielny Pybliczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich (link)

Dostępność architektoniczna

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109

1. Wejścia do 7 pawilonów szpitalnych dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Udogodnieniem wjazdu dla osób niepełnosprawnych w pawilonach nr 5, 8, 13 i 14 są zamontowane podjazdy dla wózków inwalidzkich o łagodnym nachyleniu znajdujące się na terenie zewnętrznym przylegającym do pawilonu. Ponadto przy pawilonach nr 1 i 9 zamontowano platformę schodową /windę. Teren wokół budynków został utwardzony nawierzchnią polbrukową.

2. Zainstalowano windę w pawilonie szpitalnym, w którym usytuowane są Pracownie Diagnostyczne oraz Zakład Rehabilitacji Medycznej. Winda przystosowana wielkością dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

3. Na oddziałach szpitalnych znajdują się toalety i łazienki przystosowane do osób niepełnosprawnych. W łazienkach są przystosowane natryski oraz zamocowane specjalne uchwyty wspomagające bezpieczne korzystanie.

4. W Poradniach Szpitalnych znajdują się toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych. W toaletach są zamocowane specjalne uchwyty wspomagające bezpieczne korzystanie.

5.Budynek Izby Przyjęć posiada udogodnienia w zakresie:

 • W obrębie budynku Izby Przyjęć istnieje podjazd dla karetek oraz wyznaczone miejsce do parkowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych (wymalowana koperta).
 • Drzwi wejściowe do Izby Przyjęć otwierane są automatycznie;
 • W holu Izby Przyjęć znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych;
 • Izba Przyjęć zapewnia dostęp do windy. Winda wielkością przystosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózkach.
 • W Izbie Przyjęć znajduje się wózek inwalidzki, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością ruchową.
 • Elementy sterowane w kabinie windy, takie jak panel dyspozycji z nazwami pięter oraz przyciski awaryjne są umieszczone w zasięgu ręki osoby z niepełnosprawnością ruchową.

  6. Wyznaczone zostały miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone oznakowaniem pionowym i poziomym, zlokalizowane na parkingach rozmieszczonych na całym terenie szpitalnym.

  7. Budynek Administracji Szpitala również jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych tzn. zamontowana została platforma schodowa oraz zostały odpowiednio przystosowane skrzydła drzwiowe dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Informacje ogólne

  • Wszelkich informacji osobom niepełnosprawnym udzielają pracownicy Działu Technicznego budynek nr 29 pokój nr 1, adres e-mail: pmikula@obrzyce.eu
  • Spotkania z Dyrekcją Szpitala można uzgodnić telefonicznie pod nr telefonu: 96 7428 700 lub pocztą elektroniczną pod adresem email: sekretariat@obrzyce.eu

  PRZYDATNE NUMERY

  Zapraszamy do korzystania
  z rejestracji telefonicznej.

  IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

  95 7428 707

  PORADNIE:

  95 7428 756

  PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

  95 7428 748

  PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

  95 7428 749

  SEKRETARIAT:

  95 7428 700

  NR FAX:

  95 7428 701

   

  ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
  sekretariat@obrzyce.eu
  NIP: 596-15-22-446
  REGON: 000290133

  KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
  Back to top