– OFERTA PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY – SEKRETARKA MEDYCZNA

  • Kontrast
  • Czcionka
 •   BIP

Izba przyjęć: 95 7428 707   Poradnie: 95 7428 756

Międzyrzecz, 2022-05-10

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
zatrudni na stanowisko:

PRACOWNIK SOCJALNY – SEKRETARKA MEDYCZNA

Miejsce wykonywania obowiązków: Oddziały Szpitala

Rodzaj zatrudnienia:
Od 01.07.2022 r. – umowa o pracę w wymiarze 1,00 etatu lub umowa cywilnoprawna

Wymagania:

  • kwalifikacje zawodowe zgodne z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • doświadczenie w obsłudze systemów medycznych,
  • dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego (Excel) i edytora tekstów (Word),
  • rzetelność,
  • samodzielność,
  • obowiązkowość,
  • zaangażowanie,
  • umiejętność pracy w zespole.

Główne zadania na stanowisku:
Zabezpieczanie spraw socjalnych pacjentów oddziału w trakcie leczenia, uzgadnianie planu i celu pomocy socjalnej dla pacjenta z lekarzem odpowiedzialnym za całość opieki zdrowotnej nad pacjentem, informowanie pacjenta lub jego opiekuna o celu planowanej pomocy socjalnej, zamierzonych działaniach z uwzględnieniem stanowiska pacjenta lub jego opiekuna w tej sprawie, współpraca z odnośnymi instytucjami terenowymi w środowisku pacjenta, prowadzenie wymaganej dokumentacji – ewidencji chorych (przyjęcia, wypisy, urlopy, przeniesienia, wprowadzanie danych i rozliczenia w systemie ), współpraca z zespołem leczącym.

Wynagrodzenie:
Na podstawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu do uzgodnienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty

  • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019r., poz.730 ze zm.), tj. imię (imiona) i kontaktowe wskazane przez osobę, a w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określony stanowisku – wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg zatrudnienia,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie przekazanych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
  • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez SPSNPCH w Międzyrzeczu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szpital, przez okres najbliższych 6 miesięcy,
  • oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” mogą być zawarte w liście motywacyjnym – załącznik nr 1. (plik – do pobrania poniżej)

Sposób składania dokumentów:
1. Dokumenty z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko pracownik socjalny-sekretarka medyczna” należy składać osobiście w siedzibie Szpitala (Sekretariat/ lokalizacja: budynek Administracji nr 40, pokój nr 1)  lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Sekretariat Szpitala
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

Kontakt e-mail i telefoniczny:
Dział Kadr:
jsmogor@obrzyce.eu lub kadry@obrzyce.eu, tel. 95 7428 709
Sekretariat:
sekretariat@obrzyce.eu, tel. 957428 700

2. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.
3. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
4. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.
5. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

PRZYDATNE NUMERY

Zapraszamy do korzystania
z rejestracji telefonicznej.

IZBA PRZYJĘĆ 24h/7:

95 7428 707

PORADNIE:

95 7428 756

PRACOWNIA RTG/EKG (pn-pt 7.30-13.00):

95 7428 748

PRACOWNIA EEG (pn-pt 8.00-13.40):

95 7428 749

SEKRETARIAT:

95 7428 700

NR FAX:

95 7428 701

 

ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
sekretariat@obrzyce.eu
NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

KLIKNIJ PO WSKAZÓWKI DOJAZDU
Back to top