Piątek 23 lutego 2018               Imieniny: Romana, Izabela, Damian
Spis treści
SZPITAL
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
OFERTY PRACY
PRZETARGI - UWAGA! od 25.04.2012 na bip.obrzyce.eu
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIĄZARA WIĘŹBY DACHOWEJ BUDYNKU NR 40

Międzyrzecz, 2011-11-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH-DAG-382-25/2011. Nazwa zadania: WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIĄZARA WIĘŹBY DACHOWEJ BUDYNKU NR 40

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień   (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego  SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
Adres zamawiającego           ul. Poznańska 109
Kod Miejscowość                   66-300 Międzyrzecz
Telefon:                                95 7428700
Faks:                                     95 7428701
adres strony internetowej    www.obrzyce.eu
adres poczty elektronicznej  enowak@obrzyce.eu
Godziny urzędowania:          od poniedziałku do piatku w godz. 07:00-14:35

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.obrzyce.eu
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Dział Administr.-Gospod. i Zam. Publ - budynek administracji pok. Nr 11). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. 
Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 24,60 oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie konstrukcji wiązarów dwuwieszakowych więźby dachowej budynku Nr 40 Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
44112410-5  Konstrukcje dachowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:   2011-12-14

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
    1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
    2) posiadania wiedzy i doświadczenia, wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia doświadczenia polegającego na wykonaniu minimum jednej roboty budowlanej, obejmującej swym zakresem co najmniej remont drewnianej konstrukcji dachowej na kwotę minimum 50.000,- zł
    3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - dysponowanie przynajmniej jedną osobą kadry kierowniczej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
    4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - posiadanie  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 150.000,- zł.  
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Lp.  Nazwa kryterium  Waga
 1  CENA  100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2011-12-05 do godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Pokój Nr 1 w budynku administracji - Sekretariat Szpitala

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-12-05, o godz. 10:30
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Sala Konferencyjna - I piętro w budynku administracji
                       
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 303301-2011. Data zamieszczenia 2011-11-21.

 

__________________________________
Tadeusz Grabski

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NR 25_2011
   
Luty
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Pogoda na dzisiaj

Zagłosuj w naszej sondzie
Poziom opieki medycznej w szpitalu oceniam jako:
Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Nie mam zdania
Zobacz wyniki | Głosuj
   on line: 5 odwiedzin:
© 2007 - 2018 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.